Verse of the Day – 49

You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being.  Revelation 4:11

Ang paglilingkod at pagsamba sa Panginoong Diyos ay katutubong pananagutan sa Kaniya ng lahat ng taong nilalang Niya. Subalit mula ng magkasala ang tao sa Diyos, naglaho ang karapatang ito at naging patakaran ng Diyos na magbukod na mga tao sa bawat panahon upang sa kanila ipagkaloob ang biyayang karapatan sa pagsisilbi sa Kaniya. Sa panahong ito, tayong mga tunay na kaanib sa INC ang ibinukod ng Diyos para Siya ay ating bigyang kaluwalhatian sa buong buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kaniyang mga Kautusan. Mga kapatid na Defenders, isalig po nawa natin ang lahat ng paraan ng ating buhay at pamumuhay sa mga kalooban ng Diyos. Lalo po tayong maging masunurin sa Kaniya at huwag na huwag po nating pababayaan ang ating mga pagtitipon upang sumamba sa Kaniya. Maunawaan at sampalatayanan po nating lubos, ang katotohanang ang Diyos ang lumalang sa atin, Siya ang may ari sa atin, sapat na dahilan para paglingkuran natin Siya ng buong puso, kaluluwa, at pag iisip. Subalit, idinagdag pa Niya ang mga pangako na pagtulong habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito at ang buhay na walang hanggan. 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!