Verse of the Day – 48

If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles 7:14

Ang Panginoong Diyos po ay totoong puspos ng pag ibig at mahabagin sa lahat. Pinatunayan po Niya ito ng hindi mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel. Ganito rin po ang damdamin Niya para sa atin na bayan Niya ngayon. Napakaraming mga kasamaan at mga kasalanan, at mga pagkukulang sa ating mga pananagutan, ang ating nagagawa sa araw araw ng ating buhay. Subalit laging nagpapahinuhod ang Diyos, at nagbibigay ng pagkakataon para makapanumbalik tayo sa Kaniya at mamalagi ang ating kahalalan sa paglilingkod sa Kaniya, gayun din ang karapatang manalangin lalo na sa loob ng Kaniyang tahanan at dringgin Niya. Kaya nga nang itinalaga sa Diyos ang temple sa panahon ni haring Salomon ng Israel, ipinangako po Niya na kapag ang Kaniyang bayan ay nagpakumbaba at nanalangin at hanapin Ako at tumalikod sa kanilang kasamaan, diringgin ko nga sa langit at patatawarin ko at pagagalingin.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!