Verse of the Day – 47

but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. Jeremiah 7:23

Lubos po nating sinasampalatayanan na ang Iglesia ni Cristo po ang tunay sa Iglesiang sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesus. Ito ang kinikilala ng Diyos na Kaniyang bayan ngayon (I Ped. 2:9 MB). Ito ay pinatotohanan ng maraming mga paunang pahayag ng Diyos at ni Cristo na nakasulat sa Biblia (Isa. 41:9-14, 17; Isa. 43;1-13; Isa. 46-11-13; Isa. 62:11-12; Zak. 13:8-9; Juan 10:16; Gawa 2:39; Apoc. 7:2-3; Apoc. 14:12-13). Maraming mga pangyayari sa kasaysayan ng Iglesiang ito na nagpapatunay ng katotohanang ito. Ang pinakamatibay na katunayang ang INC ay sa Diyos at kay Cristo, sa kaniya natupad ang lahat ng mga pangako ng Diyos na nakasaad sa mga hula ng Biblia na gagawin Niya. Kaya ito ay nakarating sa isang maluwalhating kalagayan. Subalit, para mamalaging bayan ng Diyos ang INC, mayroong kundisyong ibinigay ang Diyos na dapat nating matugunan, gaya ng inasahan Niya noon sa Israel, subalit nabigo Siya. Kailangang maging masunurin tayo sa Kaniyang mga kautusan, at lumakad sa Kaniyang mga daan at palatuntunan. Sa panahong ito, higit na inaasahan ito ng Diyos sa mga Defenders upang makasama natin Siya at maipagtagumpay ang gawaing laban sa katiwalian sa loob ng Iglesia. Magkaisa po sana tayong lahat na patuloy na manindigan sa panig ng mga aral ng Diyos, ipakibagbaka ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan at ang katuwiran laban sa mga katiwalian at kasamaan.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!