Verse of the Day – 45

Sa gitna ng maraming mabibigat na mga pangyayari sa ating buhay bilang mga tunay na linglod ng Diyos, ang PANGINOONG DIYOS at PANGINOONG JESUS ay lagging nakahandang tumulong sa ating mga dalahin sa buhay. Kapag ang nakita Nila sa ating puso ang mabubuting hangarin po natin lalo sa kapakanan ng Iglesiang ating minamahal, bibigyan po Nila tayo ng ginhawa sa gitna ng nakakawalang pag asang kalagayan. Magkatuwang po silang laging naka abang sa ating mga panalangin upang tayo ay dinggin at dulutan ng ligayang mag aalis ng lahat ng hirap at hapis sa ating puso.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!