Verse of the Day – 44

Sa panahong ito ng napakabigat na pagsubok na pinagdaraanan ng buong Iglesia, wala tayong ibang inaasahang makapagbibigay ng lunas para sa ating ikapapayapa at ikaliligaya, ang ating PANGINOONG DIYOS. SIYA lamang po ang ating matibay na muog at kanlungan. SIYA ang ating matibay na bato at kaligtasan, wala ng iba pa. Magdalang tapang po ang mga Defenders sa piling ng Diyos na buhay at makatarungan sa lahat. Lagi po tayong manalangin sa Kaniya at sa Kaniyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!