Verse of the Day – 43

Huwag po nating malinutang lumapit din sa Panginoong Jesucristo, na inilagay ng Diyos na luklukan ng awa at biyaya. Kaya lamang po tinatanggap ng AMA an gating mga paglilingkod at pagpupuri sa Kaniya sapagkat ang nakikita Niya sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya lamang po naririnig ng AMA ang ating mga  dalangin sa Kaniya at ipinagkakaloob Niya anuman ang ating hinihiling, dahil ang naririnig Niyang namamagitan sa atin sa Kaniya ay ang ating Panginoong Jesus. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesucristo sa Kaniyang mga biyaya at magpuri po tayo sa Kaniya, sapagkat ito ay kalooban ng AMA, kaluwalhatian Niya.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!