Verse of the Day – 41

Si Daniel na propeta ng Diyos sa bayang Israel ay naging bantog dahil siya po yaong inihagis sa yungib ng mga leon, subalit hindi siya sinaktan ng mga ito sapagkat nagsugo ang Diyos ng mga anghel para siya iligtas. Ano po ang nakita ng Diyos na katangian ni Daniel kaya hindi siya pnabayaan ng Diyos sa tiyak na kamatayan? Napatunayan niya sa harap ng Diyos ang kaniyang lubos na pagtitiwala. Hindi siya nahadlangan kahit ng banta ng kamatayan kung patuloy siyang mananalangin sa Diyos ng 3 beses bawat araw gaya ng dati niyang ginagawa. Subalit ang dapat makatawag pansin sa atin ay ang naunang pangyayari na ang kaniyang mga kasamang naglilingkod sa palasyo ay naghahanap ng maibubutas sa kaniya dahil sa inggit. Gusto nilang siraan si Daniel sa harap ng hari upang magalit sa kaniya. Subalit, kahit anong gawin nilang paraan ng paghahanap ng deperensiya kay Daniel ay wala silang makitang mali o kasalanan sa kaniya sapagkat siya ay tapat sa kaniyang tungkulin. Nabigo ang mga taong naghangad na siya ay pinsalain dahil sinusunod niya ang mga ipinag uutos sa kaniya ng Diyos.
Mga kapatid na defenders, ang marami sa atin ay laging nakabingit sa panganib at mayroong sa kamatayan pa. Subalit kahit anomang masamang balak ang gawin sa atin ng mga tiwaling ministro na sunod sunuran sa gusto ni Jezebel, hindi rin tayo mapapahamak sapagkat gagawin din ng Diyos sa atin ang ginawa Niyang pag iingat at paglilingtas kay Daniel. Kailangan lamang po na manatili tayong tapat sa harap ng Diyos at hindi natin isusuko ang paninindigan sa panig ng Kaniyang mga Salita, alang alang sa kapakanan ng Kaniyang bayan.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!