Verse of the Day – 40

Normal sa tao ang magalit, lalo pa nga kung may dahilan ng pagkagalit. Subalit masama naman ang maging magagalitin, sapagkat sa aklat ng mga Awit 37:8 ay sinabi ng Diyos na walang kabutihang naidudulot sa tao ang pagkagalit. Sa pagtuturo naman ni Apostol Santiago sa kaniyang sulat sa mga Cristiano 1:19-20, ay hindi makatutulong sa tao ang pagkagalit upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya mangmang ang tawag ng biblia sa taong walang patumangga kung magalit (Kaw.29:11). At para huwag tayong makapag udyok ng galit sa kapwa, iwasan po natin ang walang taros na pananalita, sapagkat nakakasakit ito ng damdamin ng iba. Sa halip  maging malumanay at magiliw po sa pakikipag usap, sapagkat ito ay nakapagpapasigla ng buhay (Kaw. 15:1 at 4). Kaya kung magagalit sapagkat talaga namang may dahilan para magalit, huwag po itong hahayaang lubugan ng araw sa halip ay sikaping mapawi kaagad bago matulog. Higit po sa lahat ay isama po natin sa ating mga pansriling panalangin. 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!