Verse of the Day – 39

 

Sinasampalatayanan po nating lubos ang katotohanang napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Maraming talata ng Biblia ang naghahayag na hindi na magtatagal, darating na ang Panginoong Jesus upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Hindi po natin pinag aalinlanganan ang itinuturo ng mga Salita ng Diyos ukol sa dakilang kapalaran ng INC sa araw ng paghatol.

Subalit, puspusan din ang gawain ng diablo sa ating panahon sa pagkaalam niyang kaunting panahon na lang ang nalalabi para sa kanya (Apoc 12:12). Ang gusto niya ay agawin ang dakilang pag asa ng mga taong mapalad, at upang maparusahan sa apoy . Kaya nakatuon sa mga defenders ang gawain ng diablo sa panahong ito. Siya ay naghahasik ng kasinungalingan at pandaraya sa mga kapatid. IIbinubuyo tayo ni satanas sa galit at poot. Nagpupunla siya ng pagtatalo, siraan at pagalinngan sa ating kalagitnaan. Ito ang sinansala ni Apostol Pablo sa mga unang Cristiano noon na lahing Gentil, pagalingan, nagkakagatan at nagsasakmalan.

Mga kapatid na defenders, huwag itong mangyari sa atin. Magtulungan po tayo, magpaalalahan, at magpayuhan sa isa’ isa, ng mga aral ng Diyos , lalo na ng ukol sa pagiibigang magkakapatid.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!