Verse of the Day – 37

Pananagutan ng lahat ng tao ang maglingkod at sumamba sa Panginoong Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, naging patakaran na ng Diyos noon pa ang magbukod ng mga taong binibigyan Niya ng karapatan upang magbigay kaluwalhatian sa Kaniyang pangalan. Sa panahong ito, ibinukod ng Diyos ang INC sa pamamagitan ng pagkasangkapan Niya kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Sa yugtong ito ng kasaysayan ng INC sa Pilipinas, tinalikuran ng kasalukuyang pamamahala ang pagsunod sa mahalagang tagubilin ng Diyos sa pamamagitan ng kapatid na Erano G. Manalo, bago sila pinapagpahinga. Napuno ng kasamaan at mga katiwalian ang Iglesiang minamahal na hanggang ngayon ay hindi binibigyan ng lunas. Subalit may mga kapatid sa iba’t ibang panig ng mundo na nanindigan sa katuwiran at sumisigaw ng malakas ng Restoration of the Church. Sila ang mga INC defenders na ang marami ay itiniwalag na dahil sa pagsalungat sa mga kasamaan ng pamamahala ngayon. Gayun man, hindi nila binitiwan ang pagtupad sa pananagutang maglingkod at sumamba sa Diyos. Sa pamamagitan po ng  Group Prayer Meeting , patuloy na nagtitipon ang mga defenders upangisagawa ang pagbibigay kapurihan sa Diyos.

Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na totoong mabuti sa atin. Walangkatulad ang Kaniyang pag ibig at pagkalinga sa mga tapat na nagtitiwala sa Kaniya!

.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!