Verse of the Day – 36

Ang mga kahapisan at mga kabagabagan ngayon ay totoong napakabigat. Sa ilan, ay halos hindi makayanan ang dinaranas na mga pang aapi at panggigipit. Ang hirap ng buhay ay dagdag pang alalahanin araw araw sa marami. Mga kapatid na defenders, lagi po nating gunitain ang mga ipinangako ng Diyos na ating mamanahin pagdating ng takdang panahon. Ang buhay na walang hanggan, ang maluwalhating pamumuhay doon sa maluwalhating tahanan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesus, sa Bayang Banal. Tatamasahin natin ang lahat ng dakilang gantimpala magpakailan kailanman. Doon natin ituon ang ating paningin, sa pamamagitan ng espiritu santo na mang aaliw, bibigyan tayo ng panibagong lakas at pag asa.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!