Verse of the Day – 35

 

Hindi po maiiwasan sa kalipunan nating na mga tagapagtanggol ng Iglesiang mahal na bumangon ang hindi pagkakaunawaan kung minsan lalo pa nga, tayo po talaga ang pinupuntirya ngayon ng diablo. Kung hindi po tayo magiging maingat, mapagbantay at matalino, magsisilbing panganib poi to sa ating pagkakaisa at sa ikapagtatagumpay. Kaya mahalaga po na lagging alerto po ang bawat defender sa mga lalang ng diablo. Magagawa po nating mapagtagumpayan ang anumang pakana ng diablo sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga aral ng Diyos. Sa anumang aspeto n gating pamumuhay, nakabakod po sa atin ang mga doktrina na dapat isaalang alang. Kahit sa relasyon ng magkakapatid sa loob ng Iglesia ay mayroon po tayong gabay na sinusunod.
Mga kapatid na defenders, magtulungan po tayo na maitatag nating mabuti sa ating kalagitnaan ang lubos na pagkakaisa, pagmamahalan ang pagtitinginan sa isa’t isa para malugod ang Diyos at ipagkaloob sa atin ang tagumpay sa gawaing ito.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!