Verse of the Day – 34

Hindi po tayo dapat mabalisa sa mgapangangailangan sa buhay na ito. Bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, marami na tayong karanasan sa buhay kung paano tayo itinatawaid ng Diyos sa gitna ng matinding kahirapan. Maging sa panig naming mga ministro na naninindigan sa katuwiran, bagaman wala kaming tinatanggap na tulong ngayon mula sa pamamahala, subalit hindi po naman kami pinababayaan ng Diyos sa aming mga pangangailangan para mabuhay ng marangal. Ang kailangan lamang po sa ating ay panaligan po nating matatag ang pangako ng Diyos at ang Kaniyang kapangyarihan na kaya niyang gawin ang lahat at kaya rin Niyang ibigay ang kahit na anong mabuting bagay na kailangan natin. Kasama sa ipinagpaunang pahayag ng Diyos tungkol sa ating kahalalan, ang  pangakong hindi Niya tayo pababayaan kahit sa matinding suliranin sa pangangailangan sa buhay na ito., Isaias 41:9-10, 17.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!