Verse of the Day – 33

 

Hindi lamang po ang sanlibutan ang pnaghaharian ngayon ng kasamaan. Ang Iglesiang minamahal man ay pinasok ngayon ng masamang espiritu sapagkat alam ng diablo na nalalapit na ang araw ng paghatol(Apoc. 12:12). Bumaba ang espiritu ni Jezebel. Nagawa niyang pangunahan ang pamamahala ngayon sa Iglesiang ating ipinagtatanggol sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at pandaraya. Mga kapatid na defenders sa buong mundo, isantabi po sana natin ang anumang sariling hangarin, kung mayroon man, alang alang sa ating itinataguyod na gawain sa kapakanan ng INC. Buong kababaang loob po nating ibuhay kung ano ang inaasahan sa ating mga tunay na Cristianong naninindigan sa katuwiran. Magsilbing ilaw tayo na nagliliwanag sa maraming kapatid ngayon na binulag ng espiritu ni Jezebel, upang ang Diyos ay mamalaging sumasaatin.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!