Verse of the Day – 31

 

Ang buhay ng tao ay parang singaw, napakarupok. Wala sinumang tao ang nakaalam kung anoang mangyayari sa hinaharap. Lalong hindi kayang tuklasin ng tao kung kalian ang takdang oras ng kaniyang wakas. Sa harap ng mga katotohanang ito, pinakamabuti sa tao na alamin kung paano matatamo ang pag ibig ng Diyos sapagkat ang pag ibig ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang pag ibig ng Diyos ay sumasakanila, sa mga taong nasa puso nila ang banal na takot sa Kaniya, ang paglayo sa lahat ng kasamaan.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!