Verse of the Day – 28

 

Ang kahirapan ay isang malubhang suliranin sa mundo. Sa paghahangad ng tao na makaahon sakahirapan, ang iba ay nandaraya sa paghahanapbuhay, kumita lang ng salapi. Ang iba naman ay bumabaling sa paggawa ng masama gaya ng pagnanakaw, panghohold-up, kidnapping, pagpatay ng kapwa kapalit ay salapi, at iba pa. Ang iba naman ay gumagawa ng katiwalian sa kompanyang pinapasukan, gaya ng korapsiyon at at mayroon naming tumatanggap ng suhol kapalit ng serbisyo. Ang lalong masama na ginagawa ng iba, pati relihiyon ay ginagawang hanapbuhay.

Ang hindi po natin inaasahang mangyari, ang mga taong kinikilalang tagapangaral at tagapagpatupad ng mga aral ng Diyos sa loob ng tunay na Iglesia ang siyang gumagawa ng katiwalian. At para pagtakpan ang kanilang masamang ginagawa, nililinlang pa nila ang mga kapatid sa pamamagitan ng mga kasinungalingan upang sa halip na paniwalaan ang katotohanan, ang tinanggap at inaring totoo ay ang mga sari saring mga “fabricated stories”, mga alegasyon at mga paratang sa mga taong siyang naninindgan sa matuwid na pamumuhay.

Mga kapatid na defenders, sa harap ng mga taong may tamang prinsipiyo sa buhay at lalo sa harap ng Diyos, higit na mahalaga sa tao ang integridad. Ang kinikilala po nating mahalaga ay hindi ang maging mayaman o maraming tinatangkilik, kundi , ang makasama ang Diyos sa buhay araw araw. Ang ganitong pananaw ang tiyak na makararating sa piling ng Diyos sa Bayang Banal.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!