Verse of the Day – 26

 

Ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na malilingid sa Kaniya. Lahat ng ginagawa ng sinuman sa lihim o sa hayag ay lantad sa Kaniyang paningin. Siya ay Diyos na makatarungan at tagapagpatupad ng katarungan sa lahat.

Sa panahong itinakda Niya ay wawakasan Niya ang lahat ng kasamaan ng sinuman. Sa araw ng paghatol, walang anuman o sinumang maaaring magligtas sa masamang tao mula sa galit ng Diyos doon sa walang hanggang parusa sa apoy, Araw at gabi, sila’y tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa tindi ng sakit at hirap na kanilang mararanasan. Kawawa ang mga gumagawa ng masama!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!