Verse of the Day – 23

 

Sa aking mga kapatid na defenders, hayaan po nating makita ang gawa ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesus sa ating pakikipagbaka sa buhay na ito, lalo na sa pagtatanyag ng  katotohanan laban sa kasinungalingan ng diablo. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na maranasan ang naranasan ng mga unang Cristiano, na kung kalian sila mahina, saka sila malakas, dahil sa tulong ng Panginoong Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas ng pagkataong loob upang makayanan at malampasan natin ang lahat ng maaaring iharap sa atin ng kaaway. Sa gayon, maipagtagumpay po natin ang gawaing maibalik ang mahal nating Iglesia sa dati niyang kaningningan.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!