Verse of the Day – 22

 

 

Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi basta ipinapahayag lang ng ating bibig. Hinihingi ng Diyos sa atin na Siya ay ating ibigin ng ating buong pagkatao. Itinuro po ito ng Panginoong Jesus noong narito pa Siya sa lupa at ipinangaral din ng mga Apostol. Ang tunay na umiibig sa DIYOS ay sumusunod sa Kaniyang mg autos (I Juan 5:3). Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, pananagutan po nating sunding lahat. Ang paglabag sa isang utos ng Diyos ay paglabag sa lahat (Santiago 2:10)

Samakatuwid, hindi maaaring ang susundin lang natin ay ang nakasulat sa Hebreo 13:17, na pasakop sa pamamahala. Isa lamang po ito sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Higit bang mahalaga na sundin ito kaysa sundin ang Lukas 10:27 at iba pang talata ng Biblia na halos ganito rin ang ipinauunawa sa tao? Kaya lamang nagkaroon ng Hebreo 13:17 at pananagutan nating sundin ito dahil isa ito sa katunayan ng pag ibig sa Diyos. At kaya tayo nananagot na sundin ito dahil sa Kaniya ipinagkatiwala ang pagpapahayag ng mga Salita ng Diyos (Col. 1:25).

Binibigyang diin sa talatang ito ang saklaw ng karapatan ng pamamahalang inilagay ng Diyos sa Iglesia, nakapaloob lamang sa mga Salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, habang matuwid ang pamamahala sa harap ng Diyos, nananagot tayo sa pasakop at sumunod sa pamamahala.

Kaya, kung mayroong dapat ipangalandakan sa pangangaral ang mga tunay na Cristiano, ang tama at dapat na laging binibigyang diin ay ang ukol sa pag ibig sa Diyos gaya po ng nasa Lukas 10:27!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!