Verse of the Day – 21

 

 

Bagaman ipinagkait na ng Pamamahala  sa maraming Defenders ang karapatang pumasok sa mga gusaling sambahan upang maisagawa ang pananagutang sumamba sa Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo, ay hindi ito magiging dahilan upang tumigil na sa pagsamba  ang mga tunay na lingkod ng Diyos na naninindigan sa prinsipiyong Cristiano.

Ang Diyos po ang gumawa ng paraan upang patuloy Siyang mapaglingkuran ng Kaniyang mga hinirang sa iba’t ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng Ecclesiastical Group Meeting (EGM). Para patunayan po Niya na sa kalooban po Niya ito nakasalig, bawat pagtitipon ng mga Defenders ay pinupuspos Niya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng espiritu ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng lakas, katatagan at tapang sa mga defenders upang itaguyod ang gawaing Restore the Church.

Ito rin po ang dahilan kaya kahit maraming mga pag uusig, kahit mahihigpit ang mga pagbabanta at mga panganib at kahit sa paningin ng tao ay imposible ang gawaing itinataguyod ng mga defenders, ay nagkakaisa po kaming nagpapatuloy na ang pag asa ay nasa kapangyarihan at pangako ng Diyos.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!