Verse of the Day – 20

 


Mga kapatid,

Sa paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa INC, ipinakilala po Niya na Siya ang puno ng ubas at tayo ang Kaniyang mga sanga (Juan 15:1, 5).

Sa paglalarawan naman ng mga apostol sa INC, ang Panginoong Jesus ang ulo ng katawan , na siyang Iglesia (Col. 1:18), at tayo ang iba’ ibang mga sangkap ng katawan (Roma 12:4-5). Binibigyang diin po ng mga pahayag na ito ng Biblia ang kaugnayan kay Cristo ng bawat kaanib sa INC.

Ito po ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo na magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong JESUS na nagpapalakas sa akin. Magkalayo man ang panahon natin sa panahon ng mga Apostol, subalit iisa po ang Iglesiang kinabibilangan natin, ang INC.

Kaya masasabi din po natin ang nasabi noon ni Apostol Pablo, “lahat ay makakaya kong gawin sapagkat mayroon akong Panginoong JESUS, na nagbibigay ng lakas mula sa AMA.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!