Verse of the Day – 10

 

Mga mahal na mga kapatid,

Ang ating Panginoong Jesucristo, noong narito pa sa lupa, kailanman ay hindi nang api ng kapwa. Hindi po Siya nagsamantala sa kaninuman. Wala po siyang ginawang masama o sinalita na kasinungalingan. Walang pandaraya sa Kaniyang mga pangangaral upang bigyang daan ang sariling hangarin.

Manapay, itinuro Niya ang tunay na pag ibig at pag iibigang magkakapatid. Ipinangaral Niya ang pagbibigay halaga sa iba, bago ang sarili. Sinansala Niyang buong giting ang kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan. Higit sa lahat, ibinigay ang sariling buhay upang bigyan ng pagkakataon ang taong dinaya ng mga manlilinlang, na maligtas sa parusa ng Diyos sa araw ng paghatol.

Bakit po ang Iglesiang katawan ng Panginoong Jesus na dating katulad Niya sa katangian, ngayon ay naging iba sa Kaniya na ulo? Bakit ang katawan ay napuno ng kasinungalingan, pandaraya at kawalan ng katarungan? Papayag ba ang Panginoong Jesus na makasal sa babaeng mapakiapid?

Ito po ang dahilan kung bakit sinisikap ng mga Defenders na ang Iglesia ni Cristo ay maibalik sa kalagayang malinis at banal na walang anumang kulubot o kapintasan, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral lamang Diyos.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!