INSPIRATIONS

Recorded Videos: Ecclesiastical Group Meetings


The incdefenders.org serves as a window to promote the group meetings intended to strengthen the faith of the brethren by constantly reminding of the true Church doctrines that they must faithfully obey so that when the time comes that the Church has been restored to its pristine condition, we shall all joyfully serve the Almighty God and His Son, our Lord Jesus Christ inside our beloved Church.


About H2O Fund

                    I M P O R T A N T    A N N O U N C E M E N T MY NAME IS BEING USED TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. I HAVE NOTHING TO DO WHATSOEVER WITH THE H20 FUND. NEITHER HAVE I INSTRUCTED NOR AUTHORIZED ANYONE TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. BEWARE OF PEOPLE WHO WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU THANK YOU PO, BROTHER JUN SAMSON                    M A H A L A G A N G     P A T A L A S T A S MAY MGA GUMAGAMIT PO SA PANGALAN KO PARA MAKALIKOM NG PONDO PARA SA H20. WALA PO AKONG KINALAMAN SA H20 FUND MULA PA NANG ITO AY PASIMULAN. WALA AKONG INUTUSAN NI PINAHINTULUTANG GAMITIN ANG AKING PANGALAN PARA LUMIKOM NG PERA PARA SA H20 FUND. MAGING MAINGAT PO KAYO SA MGA MAPAGSAMANTALA! SALAMAT PO, KA JUN... read more

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat Pagpasakupan, Sundin, Pakipagkaisahan at Kilalanin ng Bawa’t Kaanib Ayon sa Pagtuturo ng Biblia Sa paniniwala ng mga OWE (One With EVM) na lehitimo ang pagiging tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo ni kapatid Eduardo V. Manalo bilang kahalili ng pumanaw na si kapatid na Eraño G. Manalo ay tahasan nilang ginagamit ang mga talata ng Biblia patungkol sa pamamahala upang ang mga kapatid  ay magpasakop, sumunod, makipagkaisa, at kumilala sa kaniya.  Ginagamit nila ang Hebreo 13:17, I Juan 1:3, at I Corinto 6:4 na nagsasaad na: “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila’y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila’y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.” (Hebreo 13:17 Magandang Balita); “Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo” (I Juan 1:3); at “Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesya?” (I Corinto 6:4 MB). Sapagkat mga talata ito ng Biblia na nagbibigay-linaw sa pananagutan ng mga kaanib patungkol sa pamamahala ng Iglesia, tama lang na igalang at sundin ng bawat kaanib o ng lahat ng kapatid ang sinasabi sa mga talatang ito, subalit  ang tanong, lehitimo ba ang pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia? Kung lehitimo, taglay ba naman niya ang uri o mga katangian ng tunay na pamamahalang... read more

SELF-CONTROL IS NEEDED

SELF-CONTROL IS NEEDED TO LIVE A GODLY LIFE AND BE SAVED Because of all the problems that beset the Church today and the fervent desire of many to have it restored to the path of righteousness, emotion has been running high, resulting to lost of self-control which in turn aggravates instead of alleviate the problems that continue to destroy the Church, and now, even the work entrusted by God to the defenders. Anger, hatred, and the desire to get even if not to take vengeance on their perceived enemies, are now what predominate the social media, everyone wanting to ventilate his feeling and emotion. There were many times when lack of self-control have resulted to regret after realizing that their victims were innocent of what they have accused them of. So … HOW DOES THE BIBLE INTRODUCE A PERSON WHO LOSES HIS TEMPER OR SELF-CONTROL? “A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control” (Prov. 29:11 NIV) The Bible calls a person who loses his temper or self-control and gives in to anger, fool. WHAT WILL BE THE RESULT OF MAN’S FOOLISHNESS OR OF HAVING A FOOL’S MOUTH? “A fool’s mouth is his destruction, And his lips are the snare of his soul.” (Prov. 18:7) The reason a fool or a person who doesn’t have self-control opens his mouth is because he wants to destroy others. What he does not realize is that, he destroys himself more and his lips become the “snare of his soul.” In other words, he is also destroying his soul. Isn’t this true? How many people have... read more

LET US NOT LOSE OUR FOCUS

When an important job or mission is entrusted to a person, the usual instruction given to him is to concentrate on his work and to never lose his focus. There is nothing more important than the share of the work given to us by God which is not to destroy the Church we love so much, but to protect it from destruction caused by corruptions and anomalies brought about by internal forces. Our intention is not to form a new religious organization or to establish a separate Church, but to become humble instruments of God in restoring the Church Of Christ into the path of righteousness so that when that day comes, we can all be together again in offering to God acceptable services and prepare for the second advent of our Lord Jesus Christ. God knows that we have tried our best to protect and preserve our membership in the Church, but when He allowed us to be pushed into this difficult situation, we accepted it as His will, thus, we should never lose our focus on the work He has entrusted us. For us not to be distracted, we ought to learn from the experience of God’s ancient people during the time of their long journey (40 years) on the way to the land promised to them by God after they’ve been freed from bondage.   WHAT SHOULD HAD BEEN THE FOCUS OF GOD’S ANCIENT PEOPLE WHICH WAS THE REASON GOD FREED THEM FROM BONDAGE IN EGYPT? “And theLord said: ‘I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their... read more

HINDI TAYO DAPAT MAWALA SA FOCUS

Kapag may mahalagang gawain o misyon na ipinagkatiwala sa isang tao, ang karaniwang tagubilin ay ibuhos niya ang kaniyang pansin sa ipinagagawa sa kaniya at hindi siya dapat mawala sa focus. Wala nang higit pang mahalaga sa gawain na itiniwala sa atin ng Diyos, na ito ay hindi ang pagsira sa mahal nating Iglesia, manapa, ito’y ating maipagsanggalang laban sa mga korupsiyon at mga anomalya na nanggagaling mismo sa loob nito. Hindi natin layunin na magtatag ng isang bagong pangkating pangrelihiyon ni magtatag ng isang hiwalay na Iglesia, manapa, tayo ay maging mga abang kasangkapan ng Diyos sa ikababalik ng Iglesia Ni Cristo sa daan ng katuwiran upang pagdating ng araw na yaon ay muli tayong magkasama-sama sa kaaya-ayang mga paglilingkod sa Diyos at makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos na ginawa natin ang ating buong makakaya upang maprotektahan natin ang ating pagka-Iglesia Ni Cristo, subalit nang itulot Niya na tayo ay malagay sa ganitong kalagayan ay tinanggap natin na ito ang kalooban Niya kaya hindi dapat mawala ang ating focus sa gawaing itiniwala Niya sa atin. Upang tayo ay hindi magambala, ay dapat tayong matuto sa naging karanasan ng unang bayan ng Diyos noong sila ay naglakbay ng apatnapung taon patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos pagkatapos na sila ay mapalaya sa pagka-alipin. SAAN BA DAPAT NAKA-FOCUS ANG UNANG BAYAN NG DIYOS NA SIYANG DAHILAN KAYA PINALAYA SILA NG DIYOS MULA SA PAGKA-ALIPIN SA EHIPTO? Huwag nating kalilimutan na ang mga anak ni Israel ay ginawang mga alipin noong maghari sa Ehipto ang isang hari na hindi na nakilala si Jose. Kaniya... read more

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER FOR US NOT TO BE LED ASTRAY   Today, social media is replete with postings from the OWEs and defenders alike, using verses of the Bible to get across their message and convince as many as they can. At the onset, it seems to be a welcome development because instead of using vulgar and offensive words, some are now using verses of the Bible. However, encouraging as it may seem, and regardless of how good their intention might be, we still need to be extra careful because the Bible tells us of several instances when the devil himself pretending to be an angel of light, used God’s words to deceive his target victims. He tried it on our Lord Jesus Christ, so why wouldn’t he try it on us? Satan has been using various instruments to deceive the elect—from the serpent during the time of Adam and Eve, the evil kings and leaders during the time of God’s ancient people, the false prophets that led the apostasy of the first century Church of Christ, to the self-proclaimed and aspiring teachers of the law in these last days. Because of this danger that Christians would face, our Lord Jesus Christ gave a warning and instruction as written in Mt. 10:16 where He said, “be wise as serpents (but) harmless as doves.” How then, can the true servants of God avoid being deceived?  NOTE: I decided to include the Bible verses in this article for the readers to see what is actually written in the Bible. WHO ALONE CAN... read more

Ang Kaluwalhatiang Marapat Maabot

Ang Kaluwahaltiang Marapat Maabot ng Iglesia Upang Maangkop Sa Pagharap Kay Cristo sa Muling Pagparito Niya   Inaasahan ng mga tunay na sugo ng Diyos na ang Iglesia ni Cristo ay maiharap nila kay Cristo na maluwalhati sa muling pagparito Niya. Ang kaluwalhatiang tinutukoy ay ang kaluwahatiang dulot ng matuwid o banal na pamumuhay ng mga kaanib at hindi ang pisikal o materiyal na kaluwalhatiang natamo, narating o naabot ng Iglesia sa mundong ito.  Kaya ang pangunahing pinagsisikapan ng mga tunay na lider ay ang maiharap nila kay Cristo ang Iglesia na walang dungis o kulubot o anomang kapintasan (Efeso 5:25-27). Ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis na nakatalagang ikasal o ipakisama kay Cristo sa Kaniyang muling pagparito (II Corinto 11:2). Katulad ng karaniwang pagkakasal ang lalaki at babaeng ikakasal ay kapuwa naghahanda.  Si Cristo ay banal sapagkat Siya’y pinabanal ng Ama (Juan 10:36) kaya marapat lamang na ang Iglesia ay maiharap sa Kaniya na banal o malinis din. Si Cristo rin ang nagpabanal o luminis sa Iglesia sa pamamagitan ng Kaniyang dugo (Hebreo 9:14). Ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo (Gawa 20:28 Lamsa). Ang kasalan o pagsasama  ni Cristo at ng Iglesia ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay nakatakdang maganap  sa kaharian ng Diyos sa langit sa muling pagparito ni Cristo. Subalit bago maganap ang pagkakasal o pagsasamang iyon  ay may bahaging gagampanan ang babae o ang Iglesia sa pangunguna ng lider o bantay na inilagay ng Diyos upang maiharap kay Cristo  na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anomang kapintasan. Ito ang pagsusuot  ng damit na angkop sa kasal ng Cordero,... read more

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

Beloved Brethren, Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God. I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our... read more

HUWAG TAYONG PUMAYAG NA MALIGAW

” AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA. ”  Alam ng nakararami na iniiwasan ko ang paggamit ng social media lalo na kung ito ay tungkol sa pagsisiraan at pagbibintang sa akin. Gayunpaman, may mga tunay na defenders na nagmamalasakit sa akin na nagpapadala ng mga FB screen shot ng mga postings ng paninira sa akin. Sa pagkakatanda ko ay minsan lang akong napilitan na sumagot, at ito ay noong ako ay pinagbintangan na “mole” daw ng Central upang sirain at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga defenders. Bagamat may ilan na di tumigil agad ng paninira sa akin ay minarapat ko nang huwag nang sumagot pa sapagkat sapat na sa akin na naihayag ko ang katotohanan at ang pawang katotohanan lamang. Sa awa ng Diyos, marami ang naliwanagan at ang paninira ay unti-unting napawi subalit ngayon ay muling bumangon ang paninira sa akin sapagkat ako naman ngayon ang pinagbibintangan na sumisira sa H20. Marahil, kaya nila ako pinagbibintangan ay sapagkat nagkataon na bago uminit ang isyung ito ay pinagsabihan ko ang mga nangangasiwa sa H20 na huwag itong ikampanya sa panahon ng mga pagpapanata sapagkat ang pakiramdam ng maraming dumadalo ay parang... read more

LET US NOT BE DECEIVED

” I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH.         WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS. ” Most of those who know me are aware of the fact that I avoid indulging in social media especially when it involves bashing each other and accusations against me. Nevertheless, there are defenders who truly care and send me screen shots of FB postings that intend to malign me. As far as I remember, there was only one instance that I was forced to answer allegations primarily the accusation that I am a “mole” planted by the Central administration to sow division among the defenders. Although there were bashers who did not stop immediately, I decided to ignore them for I considered it sufficient  that I was already able to expose the truth and nothing but the truth. With God’s help, many were enlightened by my answer and the false accusations slowly died down until the H20 issue became a hot issue, with the same group of the so-called defenders accusing me of wanting to destroy the H20 fund. Perhaps, it is because before this issue came... read more

THE DEFAMATION CASE FILED AGAINST BROTHER ISAIAS T. SAMSON, JR

It is a known fact that filing cases of libel has become the very  tool of the Church leadership to silence the defender-ministers and intimidate the rest from continuously exposing the very reason the Church is now in a state of disarray. They have tried everything to arrest what is considered the most serious problem that has ever beset the Church, from intimidation, interrogation, harassment, and the worst, expulsion. As if all these oppressive actions are not sufficient, they have also used and continue to use the pulpit and the sanctity of the place of worship and the worship service itself to denounce the defender-ministers calling them names like “fallen angels,” “enemies of the Church,” etc., intended to discredit or demonize them. But all these desperate moves have failed miserably to dampen the spirit of the defenders, thus, these church leaders have resorted to filing libel cases against their intended victims at various places in the Philippines. Having convinced themselves or more appropriately, fully disillusioned  that their action is effective, they have started exporting such action to the United States of America and one of their main targets has been your humble servant. They saw an opportunity and found a flimsy excuse to file a Defamation case against me when I tried to obtain a Restraining Order against Regalado delos Reyes to stop him from harassing and inconveniencing us and those whom they suspect are helping us by ordering some zealots members to stalk me and my family. Although the neighborhood where we are has only one Filipino family residing and that’s us, there were several occasions that we... read more

ANG KATAPATANG INAASAHAN NG DIYOS SA KANIYANG MGA MINISTRO

Narito po ang isa sa mga lektura na itinuro ng kapatid na Eraño G. Manalo.  Minarapat ko pong ibahagi sa inyo upang lalo nating maunawaan ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sundin.   Marami tayong dapat husayin sa Iglesia.  Kaya tuwing klase ay tumatanggap tayo ng mga tagubilin at ng mga tuntunin tungkol sa pagpapalaganap, sa pagdalaw sa mahihinang kapatid, sa mga dapat bautismuhan, sa mga sinusubok, pati sa kalinisan at kaayusan ng mga bahay sambahan, gayundin sa pagsaway sa mga gumagawa ng kasalanan o tungkol sa pagbabagong-buhay.  Ang lahat ng iyan ay dapat na salitain ng isang ministro nang buong giting at buong tapang.  Paano natin magagawa iyan? Gaano bang pagtatapat sa Diyos ang inaasahan Niya sa mga tunay Niyang ministro? I Samuel 2:35  “At ako’y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pagiisip: at ipagtatayo ko siya ng isang panatag na sangbahayan; at siya’y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailan man.” Sinong ministro ang tapat sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at karapat-dapat na mapaglagakan ng mga tagubilin?  Ang tapat na saserdote o lingkod na gagawa nang ayon sa nasa puso at pag-iisip ng Diyos.  Ito ang kaibayo ng mga nagsasariling kalooban at ng mga ministrong may sariling pamamalakad sa Iglesia.  Iyan ang binabaka natin ngayon.  Nang tayo’y magministro, pumasok tayo sa isang kasunduan sa Diyos.  Hindi tayo absoluto at lalo namang hindi tayo ang may-ari sa Iglesia; hindi rin tayo ang nagpapalakad sa Iglesia.  Tayo ay mga kasangkapan lamang; ang pamamalakad ay nanggagaling sa Diyos. Ngunit sinong ministro ang... read more

TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG KAPATID NA AIDA VILLANUEVA VIÑA (TITA AYDS)

  MULA PO SA MGA DEFENDERS   Dama po namin ang inyong kalungkutan sa pagpanaw ni TITA AYDS. Marami sa amin ang nakakakilala sa kaniya. Hindi namin malilimot ang kaniyang kabaitan, ang kaniyang pagiging tahimik, at ang tipid subalit mula sa puso niyang mga ngiti. Higit sa lahat na mananatili sa aming ala-ala ay ang sa tuwi-tuwina’y pag-alalay niya kay Mommy Tenny saan man sila magtungo. Marami rin ang bagama’t hindi siya kilalang personal ay familiar na sa kanila ang pangalang “Tita Ayds” dahil sa pawang magagandang naririnig nila tungkol sa kaniya.   Wala kaming alinlangan na itinulot na ng Diyos na siya ay pagpahingahin upang di na madagdagan pa ang paghihirap ng kaniyang kalooban dahil sa mga nakikita niyang kaganapan sa Iglesia at labis na paghihirap at pagpapahirap sa inyong mga mahal niya sa buhay. Dalangin namin na ang kaniyang kamatayan ay hindi magamit sa lalong panggigipit sa inyo kundi mabigyan kayo ng pagkakataon na ipagluksa ang kaniyang pagpanaw. Nawa ay aliwin ng kapangyarihan ng Ama ang namimighati ninyong damdamin. TANGGAPIN PO NINYO ANG TAOS PUSO NAMING PAKIKIRAMAY.   “Sapagka’t ako’y iniaalay na, at ang ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa Kaniyang pagpapakita.”  (II Timoteo 4:6-8)   FROM THE DEFENDERS OUR HEARTFELT CONDOLENCES TO THE LOVED ONES OF SISTER AIDA VILLANUEVA VIÑA (TITA... read more

ANG KAHULUGAN NG PATULOY NA PANGGIGIPIT NG PAMAMAHALA SA MGA ITINIWALAG

Kamakailan lamang ay ibinalita sa akin ng ilang Tagapangasiwa ng Distrito, tatlo sa Pilipinas, (dalawa sa Luzon, isa sa Mindanao), at dalawa dito sa Amerika. Hindi ko na babanggitin kung saan dito sa Amerika sapagkat kakaunti ang distrito rito at baka maidentified sila. Salamat sa Diyos sapagkat hindi nawawala ang kanilang pagmamasalakit sa akin at sa mga defenders sa kabila ng katotohanan na binigyan sila ng mga posisyon sa Iglesia. Salamat din sa Diyos sapagkat naikukubli nila sa kanilang mga “superior” ang kanilang pagiging silent defenders. Sa kanila ko rin nalaman na mas marami ang mga 01 (Tagapangasiwa ng Distrito), at mga ministro na silent defenders at halos masuka na dahil hindi nila masikmura ang maraming ipinagagawa sa kanila lalo na ang pangigipit sa mga kapatid na pinaiimbistigahan ng Central at ang pagbabanta nila sa mga nasasakupan nilang mga ministro kapag hindi nila mapaamin ang mga “suspect.” Hindi lang daw sila makalantad sapagkat baka matulad sila sa akin at sa iba pang mga natiwalag na ministro na patuloy na tinutugis, inuusig at ginigipit. Sinabi nila sa akin na may isinagawang Webex para sa mga 01 (Tagapangasiwa), na doon ay itinagubilin na lahat ng mga naging malapit sa akin, mga ministrong nakasama at “naipuwesto” noong ako ay nasa Foreign Office pa, mga inaanak sa kasal, mga kaibigan, at matagal na nakasalamuha ay dapat kausapin ng masinsinan at maging marahas kung kinakailangan. Itanong daw sa kanila kung kangino sila panig, sa Pamamahala o kay Jun Samson? Habang sinusulat ko ito ay may tumawag sa akin na ministrong tagapagturo sa CEM na kaya raw patuloy akong hinaharass at maging ang mga kapatid... read more

Pin It on Pinterest

Shares
Share This