DAILY VERSES

About H2O Fund

                    I M P O R T A N T    A N N O U N C E M E N T MY NAME IS BEING USED TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. I HAVE NOTHING TO DO WHATSOEVER WITH THE H20 FUND. NEITHER HAVE I INSTRUCTED NOR AUTHORIZED ANYONE TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. BEWARE OF PEOPLE WHO WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU THANK YOU PO, BROTHER JUN SAMSON                    M A H A L A G A N G     P A T A L A S T A S MAY MGA GUMAGAMIT PO SA PANGALAN KO PARA MAKALIKOM NG PONDO PARA SA H20. WALA PO AKONG KINALAMAN SA H20 FUND MULA PA NANG ITO AY PASIMULAN. WALA AKONG INUTUSAN NI PINAHINTULUTANG GAMITIN ANG AKING PANGALAN PARA LUMIKOM NG PERA PARA SA H20 FUND. MAGING MAINGAT PO KAYO SA MGA MAPAGSAMANTALA! SALAMAT PO, KA JUN...

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat Pagpasakupan, Sundin, Pakipagkaisahan at Kilalanin ng Bawa’t Kaanib Ayon sa Pagtuturo ng Biblia Sa paniniwala ng mga OWE (One With EVM) na lehitimo ang pagiging tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo ni kapatid Eduardo V. Manalo bilang kahalili ng pumanaw na si kapatid na Eraño G. Manalo ay tahasan nilang ginagamit ang mga talata ng Biblia patungkol sa pamamahala upang ang mga kapatid  ay magpasakop, sumunod, makipagkaisa, at kumilala sa kaniya.  Ginagamit nila ang Hebreo 13:17, I Juan 1:3, at I Corinto 6:4 na nagsasaad na: “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila’y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila’y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.” (Hebreo 13:17 Magandang Balita); “Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo” (I Juan 1:3); at “Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesya?” (I Corinto 6:4 MB). Sapagkat mga talata ito ng Biblia na nagbibigay-linaw sa pananagutan ng mga kaanib patungkol sa pamamahala ng Iglesia, tama lang na igalang at sundin ng bawat kaanib o ng lahat ng kapatid ang sinasabi sa mga talatang ito, subalit  ang tanong, lehitimo ba ang pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia? Kung lehitimo, taglay ba naman niya ang uri o mga katangian ng tunay na pamamahalang...

SELF-CONTROL IS NEEDED

SELF-CONTROL IS NEEDED TO LIVE A GODLY LIFE AND BE SAVED Because of all the problems that beset the Church today and the fervent desire of many to have it restored to the path of righteousness, emotion has been running high, resulting to lost of self-control which in turn aggravates instead of alleviate the problems that continue to destroy the Church, and now, even the work entrusted by God to the defenders. Anger, hatred, and the desire to get even if not to take vengeance on their perceived enemies, are now what predominate the social media, everyone wanting to ventilate his feeling and emotion. There were many times when lack of self-control have resulted to regret after realizing that their victims were innocent of what they have accused them of. So … HOW DOES THE BIBLE INTRODUCE A PERSON WHO LOSES HIS TEMPER OR SELF-CONTROL? “A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control” (Prov. 29:11 NIV) The Bible calls a person who loses his temper or self-control and gives in to anger, fool. WHAT WILL BE THE RESULT OF MAN’S FOOLISHNESS OR OF HAVING A FOOL’S MOUTH? “A fool’s mouth is his destruction, And his lips are the snare of his soul.” (Prov. 18:7) The reason a fool or a person who doesn’t have self-control opens his mouth is because he wants to destroy others. What he does not realize is that, he destroys himself more and his lips become the “snare of his soul.” In other words, he is also destroying his soul. Isn’t this true? How many people have...

LET US NOT LOSE OUR FOCUS

When an important job or mission is entrusted to a person, the usual instruction given to him is to concentrate on his work and to never lose his focus. There is nothing more important than the share of the work given to us by God which is not to destroy the Church we love so much, but to protect it from destruction caused by corruptions and anomalies brought about by internal forces. Our intention is not to form a new religious organization or to establish a separate Church, but to become humble instruments of God in restoring the Church Of Christ into the path of righteousness so that when that day comes, we can all be together again in offering to God acceptable services and prepare for the second advent of our Lord Jesus Christ. God knows that we have tried our best to protect and preserve our membership in the Church, but when He allowed us to be pushed into this difficult situation, we accepted it as His will, thus, we should never lose our focus on the work He has entrusted us. For us not to be distracted, we ought to learn from the experience of God’s ancient people during the time of their long journey (40 years) on the way to the land promised to them by God after they’ve been freed from bondage.   WHAT SHOULD HAD BEEN THE FOCUS OF GOD’S ANCIENT PEOPLE WHICH WAS THE REASON GOD FREED THEM FROM BONDAGE IN EGYPT? “And theLord said: ‘I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their...

HINDI TAYO DAPAT MAWALA SA FOCUS

Kapag may mahalagang gawain o misyon na ipinagkatiwala sa isang tao, ang karaniwang tagubilin ay ibuhos niya ang kaniyang pansin sa ipinagagawa sa kaniya at hindi siya dapat mawala sa focus. Wala nang higit pang mahalaga sa gawain na itiniwala sa atin ng Diyos, na ito ay hindi ang pagsira sa mahal nating Iglesia, manapa, ito’y ating maipagsanggalang laban sa mga korupsiyon at mga anomalya na nanggagaling mismo sa loob nito. Hindi natin layunin na magtatag ng isang bagong pangkating pangrelihiyon ni magtatag ng isang hiwalay na Iglesia, manapa, tayo ay maging mga abang kasangkapan ng Diyos sa ikababalik ng Iglesia Ni Cristo sa daan ng katuwiran upang pagdating ng araw na yaon ay muli tayong magkasama-sama sa kaaya-ayang mga paglilingkod sa Diyos at makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos na ginawa natin ang ating buong makakaya upang maprotektahan natin ang ating pagka-Iglesia Ni Cristo, subalit nang itulot Niya na tayo ay malagay sa ganitong kalagayan ay tinanggap natin na ito ang kalooban Niya kaya hindi dapat mawala ang ating focus sa gawaing itiniwala Niya sa atin. Upang tayo ay hindi magambala, ay dapat tayong matuto sa naging karanasan ng unang bayan ng Diyos noong sila ay naglakbay ng apatnapung taon patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos pagkatapos na sila ay mapalaya sa pagka-alipin. SAAN BA DAPAT NAKA-FOCUS ANG UNANG BAYAN NG DIYOS NA SIYANG DAHILAN KAYA PINALAYA SILA NG DIYOS MULA SA PAGKA-ALIPIN SA EHIPTO? Huwag nating kalilimutan na ang mga anak ni Israel ay ginawang mga alipin noong maghari sa Ehipto ang isang hari na hindi na nakilala si Jose. Kaniya...

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER FOR US NOT TO BE LED ASTRAY   Today, social media is replete with postings from the OWEs and defenders alike, using verses of the Bible to get across their message and convince as many as they can. At the onset, it seems to be a welcome development because instead of using vulgar and offensive words, some are now using verses of the Bible. However, encouraging as it may seem, and regardless of how good their intention might be, we still need to be extra careful because the Bible tells us of several instances when the devil himself pretending to be an angel of light, used God’s words to deceive his target victims. He tried it on our Lord Jesus Christ, so why wouldn’t he try it on us? Satan has been using various instruments to deceive the elect—from the serpent during the time of Adam and Eve, the evil kings and leaders during the time of God’s ancient people, the false prophets that led the apostasy of the first century Church of Christ, to the self-proclaimed and aspiring teachers of the law in these last days. Because of this danger that Christians would face, our Lord Jesus Christ gave a warning and instruction as written in Mt. 10:16 where He said, “be wise as serpents (but) harmless as doves.” How then, can the true servants of God avoid being deceived?  NOTE: I decided to include the Bible verses in this article for the readers to see what is actually written in the Bible. WHO ALONE CAN...

Ang Kaluwalhatiang Marapat Maabot

Ang Kaluwahaltiang Marapat Maabot ng Iglesia Upang Maangkop Sa Pagharap Kay Cristo sa Muling Pagparito Niya   Inaasahan ng mga tunay na sugo ng Diyos na ang Iglesia ni Cristo ay maiharap nila kay Cristo na maluwalhati sa muling pagparito Niya. Ang kaluwalhatiang tinutukoy ay ang kaluwahatiang dulot ng matuwid o banal na pamumuhay ng mga kaanib at hindi ang pisikal o materiyal na kaluwalhatiang natamo, narating o naabot ng Iglesia sa mundong ito.  Kaya ang pangunahing pinagsisikapan ng mga tunay na lider ay ang maiharap nila kay Cristo ang Iglesia na walang dungis o kulubot o anomang kapintasan (Efeso 5:25-27). Ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis na nakatalagang ikasal o ipakisama kay Cristo sa Kaniyang muling pagparito (II Corinto 11:2). Katulad ng karaniwang pagkakasal ang lalaki at babaeng ikakasal ay kapuwa naghahanda.  Si Cristo ay banal sapagkat Siya’y pinabanal ng Ama (Juan 10:36) kaya marapat lamang na ang Iglesia ay maiharap sa Kaniya na banal o malinis din. Si Cristo rin ang nagpabanal o luminis sa Iglesia sa pamamagitan ng Kaniyang dugo (Hebreo 9:14). Ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo (Gawa 20:28 Lamsa). Ang kasalan o pagsasama  ni Cristo at ng Iglesia ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay nakatakdang maganap  sa kaharian ng Diyos sa langit sa muling pagparito ni Cristo. Subalit bago maganap ang pagkakasal o pagsasamang iyon  ay may bahaging gagampanan ang babae o ang Iglesia sa pangunguna ng lider o bantay na inilagay ng Diyos upang maiharap kay Cristo  na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anomang kapintasan. Ito ang pagsusuot  ng damit na angkop sa kasal ng Cordero,...

The Nature of True Apostleship

1 Corinthians 4   1-4 Don’t imagine us leaders to be something we aren’t. We are servants of Christ, not his masters. We are guides into God’s most sublime secrets, not security guards posted to protect them. The requirements for a good guide are reliability and accurate knowledge. It matters very little to me what you think of me, even less where I rank in popular opinion. I don’t even rank myself. Comparisons in these matters are pointless. I’m not aware of anything that would disqualify me from being a good guide for you, but that doesn’t mean much. The Master makes that judgment. 5 So don’t get ahead of the Master and jump to conclusions with your judgments before all the evidence is in. When he comes, he will bring out in the open and place in evidence all kinds of things we never even dreamed of—inner motives and purposes and prayers. Only then will any one of us get to hear the “Well done!” of God. 6 All I’m doing right now, friends, is showing how these things pertain to Apollos and me so that you will learn restraint and not rush into making judgments without knowing all the facts. It’s important to look at things from God’s point of view. I would rather not see you inflating or deflating reputations based on mere hearsay. 7-8 For who do you know that really knows you, knows your heart? And even if they did, is there anything they would discover in you that you could take credit for? Isn’t everything you have and everything you are sheer gifts from God? So what’s the point of all this comparing and competing?...

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

Beloved Brethren, Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God. I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our...

HUWAG TAYONG PUMAYAG NA MALIGAW

” AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA. ”  Alam ng nakararami na iniiwasan ko ang paggamit ng social media lalo na kung ito ay tungkol sa pagsisiraan at pagbibintang sa akin. Gayunpaman, may mga tunay na defenders na nagmamalasakit sa akin na nagpapadala ng mga FB screen shot ng mga postings ng paninira sa akin. Sa pagkakatanda ko ay minsan lang akong napilitan na sumagot, at ito ay noong ako ay pinagbintangan na “mole” daw ng Central upang sirain at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga defenders. Bagamat may ilan na di tumigil agad ng paninira sa akin ay minarapat ko nang huwag nang sumagot pa sapagkat sapat na sa akin na naihayag ko ang katotohanan at ang pawang katotohanan lamang. Sa awa ng Diyos, marami ang naliwanagan at ang paninira ay unti-unting napawi subalit ngayon ay muling bumangon ang paninira sa akin sapagkat ako naman ngayon ang pinagbibintangan na sumisira sa H20. Marahil, kaya nila ako pinagbibintangan ay sapagkat nagkataon na bago uminit ang isyung ito ay pinagsabihan ko ang mga nangangasiwa sa H20 na huwag itong ikampanya sa panahon ng mga pagpapanata sapagkat ang pakiramdam ng maraming dumadalo ay parang...

LET US NOT BE DECEIVED

” I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH.         WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS. ” Most of those who know me are aware of the fact that I avoid indulging in social media especially when it involves bashing each other and accusations against me. Nevertheless, there are defenders who truly care and send me screen shots of FB postings that intend to malign me. As far as I remember, there was only one instance that I was forced to answer allegations primarily the accusation that I am a “mole” planted by the Central administration to sow division among the defenders. Although there were bashers who did not stop immediately, I decided to ignore them for I considered it sufficient  that I was already able to expose the truth and nothing but the truth. With God’s help, many were enlightened by my answer and the false accusations slowly died down until the H20 issue became a hot issue, with the same group of the so-called defenders accusing me of wanting to destroy the H20 fund. Perhaps, it is because before this issue came...

THE DEFAMATION CASE FILED AGAINST BROTHER ISAIAS T. SAMSON, JR

It is a known fact that filing cases of libel has become the very  tool of the Church leadership to silence the defender-ministers and intimidate the rest from continuously exposing the very reason the Church is now in a state of disarray. They have tried everything to arrest what is considered the most serious problem that has ever beset the Church, from intimidation, interrogation, harassment, and the worst, expulsion. As if all these oppressive actions are not sufficient, they have also used and continue to use the pulpit and the sanctity of the place of worship and the worship service itself to denounce the defender-ministers calling them names like “fallen angels,” “enemies of the Church,” etc., intended to discredit or demonize them. But all these desperate moves have failed miserably to dampen the spirit of the defenders, thus, these church leaders have resorted to filing libel cases against their intended victims at various places in the Philippines. Having convinced themselves or more appropriately, fully disillusioned  that their action is effective, they have started exporting such action to the United States of America and one of their main targets has been your humble servant. They saw an opportunity and found a flimsy excuse to file a Defamation case against me when I tried to obtain a Restraining Order against Regalado delos Reyes to stop him from harassing and inconveniencing us and those whom they suspect are helping us by ordering some zealots members to stalk me and my family. Although the neighborhood where we are has only one Filipino family residing and that’s us, there were several occasions that we...

ANG KATAPATANG INAASAHAN NG DIYOS SA KANIYANG MGA MINISTRO

Narito po ang isa sa mga lektura na itinuro ng kapatid na Eraño G. Manalo.  Minarapat ko pong ibahagi sa inyo upang lalo nating maunawaan ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sundin.   Marami tayong dapat husayin sa Iglesia.  Kaya tuwing klase ay tumatanggap tayo ng mga tagubilin at ng mga tuntunin tungkol sa pagpapalaganap, sa pagdalaw sa mahihinang kapatid, sa mga dapat bautismuhan, sa mga sinusubok, pati sa kalinisan at kaayusan ng mga bahay sambahan, gayundin sa pagsaway sa mga gumagawa ng kasalanan o tungkol sa pagbabagong-buhay.  Ang lahat ng iyan ay dapat na salitain ng isang ministro nang buong giting at buong tapang.  Paano natin magagawa iyan? Gaano bang pagtatapat sa Diyos ang inaasahan Niya sa mga tunay Niyang ministro? I Samuel 2:35  “At ako’y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pagiisip: at ipagtatayo ko siya ng isang panatag na sangbahayan; at siya’y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailan man.” Sinong ministro ang tapat sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at karapat-dapat na mapaglagakan ng mga tagubilin?  Ang tapat na saserdote o lingkod na gagawa nang ayon sa nasa puso at pag-iisip ng Diyos.  Ito ang kaibayo ng mga nagsasariling kalooban at ng mga ministrong may sariling pamamalakad sa Iglesia.  Iyan ang binabaka natin ngayon.  Nang tayo’y magministro, pumasok tayo sa isang kasunduan sa Diyos.  Hindi tayo absoluto at lalo namang hindi tayo ang may-ari sa Iglesia; hindi rin tayo ang nagpapalakad sa Iglesia.  Tayo ay mga kasangkapan lamang; ang pamamalakad ay nanggagaling sa Diyos. Ngunit sinong ministro ang...

BIBLICAL VERSES TO PONDER ON BY THOSE WHO ARE LOSING HOPE

The Reason Others Lose Hope   “My tears have been my food day and night, while they continually say to me, ‘Where is your God?’” (Psalms 42:3)   “Vindicate me, O God, and plead my cause against an ungodly nation; Oh, deliver me from the deceitful and unjust man!” (Psalms 43:1)   The Evil Of Drawing Back Or Of Being Afraid   “Now the just shall live by faith; But if anyone draws back, My soul has no pleasure in him.” (Hebrews 10:38)   “For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. But it has happened to them according to the true proverb: ‘A dog returns to his own vomit,’ and ‘a sow, having washed, to her wallowing in the mire.’” (II Peter 2:20-22)   “But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.” (Revelation 21:8)   The Right Reaction And Solution   “Why are you cast down O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance.” (Psalms 42:5)   “Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He...

A HEARTFELT MESSAGE OF SYMPATHY TO THE FAMILY OF SISTER JOVITA NOVA 

The passing away of sister Jovita has brought us all a mixed emotion—grief and joy. Grief because we have lost a person who was so loving and caring not only to her family but also to other brethren who needed her help. Joy, because she died active in her most beloved duty as a deaconess and in upholding her faith. She is a true Christian who followed and defended the truth unmindful of what others might think, say and do to her. May our Lord God comfort you in your period of bereavement. Our condolences.   “Here is the patience of the saints; here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Then I heard a voice from heaven saying to me, ‘Write: “Blessed are the dead who die in the Lord from now on.”’ “Yes,” says the Spirit, ‘that they may rest from their labors, and their works follow them.’” (Rev. 14:12-13)   “For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.” (II Tim....

WHAT THE CONTINUED HARASSMENT EMPLOYED AGAINST THE EXPELLED MEAN

Recently, District Ministers, three from the Philippines (two from Luzon and one from Mindanao), and two from USA sent me a disturbing information. I will not mention which part of the US they are currently assigned so as not to compromise them for there are but a very few ecclesiastical district in America. I thank God that until now, they still care for me and for the defenders despite the fact that they’ve been placed in high positions in the Church. I also thank God for they are able to hide from their superiors their being silent defenders. It’s also from them that I learned that the number of the District Ministers and ministers who are silent defenders is increasing rapidly because they could no longer stomach what they are instructed to do especially the harassment of brethren who are being investigated and the “threats” they employ on ministers who fail to make their suspects admit their “guilt.” They say, the only thing that prevents them from exposing themselves is their fear of harassment like what they did to me and to other ministers who were unjustly expelled and are continuously hunted, persecuted and oppressed. They informed me that a Webex participated by all the District ministers was held where they received instruction that all those who are and had been close to me, ministers who were “positioned” when I was still the head of the Foreign Mission Office, those who made me their wedding sponsor, my close friends and acquaintances, must all be harshly questioned (interrogated), and expelled if need be. They should also be asked, whose side...

ANG KAHULUGAN NG PATULOY NA PANGGIGIPIT NG PAMAMAHALA SA MGA ITINIWALAG

Kamakailan lamang ay ibinalita sa akin ng ilang Tagapangasiwa ng Distrito, tatlo sa Pilipinas, (dalawa sa Luzon, isa sa Mindanao), at dalawa dito sa Amerika. Hindi ko na babanggitin kung saan dito sa Amerika sapagkat kakaunti ang distrito rito at baka maidentified sila. Salamat sa Diyos sapagkat hindi nawawala ang kanilang pagmamasalakit sa akin at sa mga defenders sa kabila ng katotohanan na binigyan sila ng mga posisyon sa Iglesia. Salamat din sa Diyos sapagkat naikukubli nila sa kanilang mga “superior” ang kanilang pagiging silent defenders. Sa kanila ko rin nalaman na mas marami ang mga 01 (Tagapangasiwa ng Distrito), at mga ministro na silent defenders at halos masuka na dahil hindi nila masikmura ang maraming ipinagagawa sa kanila lalo na ang pangigipit sa mga kapatid na pinaiimbistigahan ng Central at ang pagbabanta nila sa mga nasasakupan nilang mga ministro kapag hindi nila mapaamin ang mga “suspect.” Hindi lang daw sila makalantad sapagkat baka matulad sila sa akin at sa iba pang mga natiwalag na ministro na patuloy na tinutugis, inuusig at ginigipit. Sinabi nila sa akin na may isinagawang Webex para sa mga 01 (Tagapangasiwa), na doon ay itinagubilin na lahat ng mga naging malapit sa akin, mga ministrong nakasama at “naipuwesto” noong ako ay nasa Foreign Office pa, mga inaanak sa kasal, mga kaibigan, at matagal na nakasalamuha ay dapat kausapin ng masinsinan at maging marahas kung kinakailangan. Itanong daw sa kanila kung kangino sila panig, sa Pamamahala o kay Jun Samson? Habang sinusulat ko ito ay may tumawag sa akin na ministrong tagapagturo sa CEM na kaya raw patuloy akong hinaharass at maging ang mga kapatid...
Verse of the Day – 65

Verse of the Day – 65

  Zechariah 4:6Living Bible (TLB) Then he said, “This is God’s message to Zerubbabel:[a] ‘Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty—you will succeed because of my Spirit, though you are few and...
Verse of the Day – 64

Verse of the Day – 64

  James 1:12Good News Translation (GNT) Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love...
Verse of the Day – 61

Verse of the Day – 61

  Isaiah 40:31Good News Translation (GNT) But those who trust in the LORD for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles; they will run and not get weary; they will walk and not grow...
Verse of the Day – 60

Verse of the Day – 60

  “And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not perceive the plank in your eye? Or how can you say to your brother, ‘Brother, let me remove the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the plank that is in your eye? Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother’s eye” (Luke...
Verse of the Day – 59

Verse of the Day – 59

  “And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not perceive the plank in your eye? Or how can you say to your brother, ‘Brother, let me remove the speck that is in your eye,’ when you yourself do not see the plank that is in your eye? Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother’s eye” (Luke...
Verse of the Day – 58

Verse of the Day – 58

  “Thus says the Lord God: ‘Woe to the foolish prophets, who follow their own spirit and have seen nothing! … Because with lies you have made the heart of the righteous sad; and you have strengthened the hands of the wicked, so that he does not turn from his wicked way to save his life” (Ezek. 13:3,...
Verse of the Day – 56

Verse of the Day – 56

Psalm 27:1-3 “The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life; Whom shall I dread. When evildoers came upon me to devour my flesh, My adversaries and my enemies, they stumbled and fell. Though a host encamp against me, My heart will not fear; Though war arise against me, In spite of this I shall be...
Verse of the Day – 54

Verse of the Day – 54

  John 15:12-13 “This is My commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his...
Verse of the Day – 49

Verse of the Day – 49

  Ang paglilingkod at pagsamba sa Panginoong Diyos ay katutubong pananagutan sa Kaniya ng lahat ng taong nilalang Niya. Subalit mula ng magkasala ang tao sa Diyos, naglaho ang karapatang ito at naging patakaran ng Diyos na magbukod na mga tao sa bawat panahon upang sa kanila ipagkaloob ang biyayang karapatan sa pagsisilbi sa Kaniya. Sa panahong ito, tayong mga tunay na kaanib sa INC ang ibinukod ng Diyos para Siya ay ating bigyang kaluwalhatian sa buong buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kaniyang mga Kautusan. Mga kapatid na Defenders, isalig po nawa natin ang lahat ng paraan ng ating buhay at pamumuhay sa mga kalooban ng Diyos. Lalo po tayong maging masunurin sa Kaniya at huwag na huwag po nating pababayaan ang ating mga pagtitipon upang sumamba sa Kaniya. Maunawaan at sampalatayanan po nating lubos, ang katotohanang ang Diyos ang lumalang sa atin, Siya ang may ari sa atin, sapat na dahilan para paglingkuran natin Siya ng buong puso, kaluluwa, at pag iisip. Subalit, idinagdag pa Niya ang mga pangako na pagtulong habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito at ang buhay na walang hanggan....
Verse of the Day – 48

Verse of the Day – 48

  Ang Panginoong Diyos po ay totoong puspos ng pag ibig at mahabagin sa lahat. Pinatunayan po Niya ito ng hindi mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel. Ganito rin po ang damdamin Niya para sa atin na bayan Niya ngayon. Napakaraming mga kasamaan at mga kasalanan, at mga pagkukulang sa ating mga pananagutan, ang ating nagagawa sa araw araw ng ating buhay. Subalit laging nagpapahinuhod ang Diyos, at nagbibigay ng pagkakataon para makapanumbalik tayo sa Kaniya at mamalagi ang ating kahalalan sa paglilingkod sa Kaniya, gayun din ang karapatang manalangin lalo na sa loob ng Kaniyang tahanan at dringgin Niya. Kaya nga nang itinalaga sa Diyos ang temple sa panahon ni haring Salomon ng Israel, ipinangako po Niya na kapag ang Kaniyang bayan ay nagpakumbaba at nanalangin at hanapin Ako at tumalikod sa kanilang kasamaan, diringgin ko nga sa langit at patatawarin ko at pagagalingin....
Verse of the Day – 47

Verse of the Day – 47

Lubos po nating sinasampalatayanan na ang Iglesia ni Cristo po ang tunay sa Iglesiang sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesus. Ito ang kinikilala ng Diyos na Kaniyang bayan ngayon (I Ped. 2:9 MB). Ito ay pinatotohanan ng maraming mga paunang pahayag ng Diyos at ni Cristo na nakasulat sa Biblia (Isa. 41:9-14, 17; Isa. 43;1-13; Isa. 46-11-13; Isa. 62:11-12; Zak. 13:8-9; Juan 10:16; Gawa 2:39; Apoc. 7:2-3; Apoc. 14:12-13). Maraming mga pangyayari sa kasaysayan ng Iglesiang ito na nagpapatunay ng katotohanang ito. Ang pinakamatibay na katunayang ang INC ay sa Diyos at kay Cristo, sa kaniya natupad ang lahat ng mga pangako ng Diyos na nakasaad sa mga hula ng Biblia na gagawin Niya. Kaya ito ay nakarating sa isang maluwalhating kalagayan. Subalit, para mamalaging bayan ng Diyos ang INC, mayroong kundisyong ibinigay ang Diyos na dapat nating matugunan, gaya ng inasahan Niya noon sa Israel, subalit nabigo Siya. Kailangang maging masunurin tayo sa Kaniyang mga kautusan, at lumakad sa Kaniyang mga daan at palatuntunan. Sa panahong ito, higit na inaasahan ito ng Diyos sa mga Defenders upang makasama natin Siya at maipagtagumpay ang gawaing Restor the Church. Magkaisa po sana tayong lahat na patuloy na manindigan sa panig ng mga aral ng Diyos, ipakibagbaka ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan at ang katuwiran laban sa mga katiwalian at kasamaan....
Verse of the Day – 46

Verse of the Day – 46

  Mahalagang pananagutan na ibinigay ng Diyos sa mga magulang ang pagtataguyod sa mga anak, sa kanilang mga pangangailangan sa buhay na ito, lalo na ang ukol sa edukasyon. Pangarap ng bawat magulang na maging maliwanag ang kinabukasan ng mga anak. May mga magulang, upang maipaghanda ng magandang kapalaran ang mga anak, kahit gabi ay ginagawang araw sa paghahanapbuhay, dahil sa hirap ng buhay. Marami ang gumagawa nito upang matustusan ang pag aaral ng mga anak hanggang sa makatapos ng kolehiyo, sapagkat may malaki itong kinalaman sa magiging bukas nila. Malaking kabiguan sa mga anak kung maipagkait ng magulang ang edukasyon dahil sa kahirapan. Ang mabuting magulang ay nagtuturo din sa mga anak ng wastong kondukta at kagandahang asal sapagkat kailangan din ito para sa tamang direksiyon ng mga kabataan tungo sa kalagayang maginhawa at maligaya. Sa panig natin na mga lingkod ng Diyos, kung ginagawa man ng mga magulang ang lahat ng bagay na ito para sa kapakanan ng mga anak, subalit higit sa lahat na ipinagpapauna ay ang pagtuturo ng relihiyon sa mga anak. Ang magulang na nagmamahal sa anak ay hindi ito ipagkakait sa kaniyang mga anak. Kaya sinisikap nilang masanay sa pagdalo sa pagsamba ng kabataan, kalakip ang kanilang pagsubaybay at pagdidisiplina kung kailangan. Sa panahong ito, sa nakikita po nating malaking pagbabago sa loob ng INC, higit na kailangan ang pagsubaybay ng magulang sa mga anak sa kanilang pagrerelihiyon upang maingatan sila mula sa mga hidwang pananampalataya na ngayon ay hindi lamang mula sa labas ng Iglesia, kundi maging sa loob mismo. Nawa, ang mga kabataang INC ay mapanatiling napakakain ng tunay na pagkain...
Verse of the Day – 45

Verse of the Day – 45

  Sa gitna ng maraming mabibigat na mga pangyayari sa ating buhay bilang mga tunay na linglod ng Diyos, ang PANGINOONG DIYOS at PANGINOONG JESUS ay lagging nakahandang tumulong sa ating mga dalahin sa buhay. Kapag ang nakita Nila sa ating puso ang mabubuting hangarin po natin lalo sa kapakanan ng Iglesiang ating minamahal, bibigyan po Nila tayo ng ginhawa sa gitna ng nakakawalang pag asang kalagayan. Magkatuwang po silang laging naka abang sa ating mga panalangin upang tayo ay dinggin at dulutan ng ligayang mag aalis ng lahat ng hirap at hapis sa ating puso....
Verse of the Day – 44

Verse of the Day – 44

  Sa panahong ito ng napakabigat na pagsubok na pinagdaraanan ng buong Iglesia, wala tayong ibang inaasahang makapagbibigay ng lunas para sa ating ikapapayapa at ikaliligaya, ang ating PANGINOONG DIYOS. SIYA lamang po ang ating matibay na muog at kanlungan. SIYA ang ating matibay na bato at kaligtasan, wala ng iba pa. Magdalang tapang po ang mga Defenders sa piling ng Diyos na buhay at makatarungan sa lahat. Lagi po tayong manalangin sa Kaniya at sa Kaniyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo....
Verse of the Day – 43

Verse of the Day – 43

  Huwag po nating malinutang lumapit din sa Panginoong Jesucristo, na inilagay ng Diyos na luklukan ng awa at biyaya. Kaya lamang po tinatanggap ng AMA an gating mga paglilingkod at pagpupuri sa Kaniya sapagkat ang nakikita Niya sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya lamang po naririnig ng AMA ang ating mga  dalangin sa Kaniya at ipinagkakaloob Niya anuman ang ating hinihiling, dahil ang naririnig Niyang namamagitan sa atin sa Kaniya ay ang ating Panginoong Jesus. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesucristo sa Kaniyang mga biyaya at magpuri po tayo sa Kaniya, sapagkat ito ay kalooban ng AMA, kaluwalhatian Niya....
Verse of the Day – 42

Verse of the Day – 42

  Hayaan po nating ang Diyos ang magmaneho ng ating buhay. Saan man Niya tayo idaan, sa mabakong kalsada, sa baha, sa bulubundukin, sa ilog, sa mabangin at kahit pa sa gitna ng digmaan, tiyak na makararating po tayo sa ating destinasyon na gusto nating marating, ang baying kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Idalangin lamang po natin sa ating AMANG mahabagin sa lahat na mamalagi ang Kaniyang awa at pag ibig sa atin....
Verse of the Day – 41

Verse of the Day – 41

  Mga kapatid na defenders, ang marami sa atin ay laging nakabingit sa panganib at mayroong sa kamatayan pa. Subalit kahit anomang masamang balak ang gawin sa atin ng mga tiwaling ministro na sunod sunuran sa gusto ni Jezebel, hindi rin tayo mapapahamak sapagkat gagawin din ng Diyos sa atin ang ginawa Niyang pag iingat at paglilingtas kay Daniel. Kailangan lamang po na manatili tayong tapat sa harap ng Diyos at hindi natin isusuko ang paninindigan sa panig ng Kaniyang mga Salita, alang alang sa kapakanan ng Kaniyang...
Verse of the Day – 40

Verse of the Day – 40

Normal sa tao ang magalit, lalo pa nga kung may dahilan ng pagkagalit. Subalit masama naman ang maging magagalitin, sapagkat sa aklat ng mga Awit 37:8 ay sinabi ng Diyos na walang kabutihang naidudulot sa tao ang pagkagalit. Sa pagtuturo naman ni Apostol Santiago sa kaniyang sulat sa mga Cristiano 1:19-20, ay hindi makatutulong sa tao ang pagkagalit upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya mangmang ang tawag ng biblia sa taong walang patumangga kung magalit (Kaw.29:11). At para huwag tayong makapag udyok ng galit sa kapwa, iwasan po natin ang walang taros na pananalita, sapagkat nakakasakit ito ng damdamin ng iba. Sa halip  maging malumanay at magiliw po sa pakikipag usap, sapagkat ito ay nakapagpapasigla ng buhay (Kaw. 15:1 at 4). Kaya kung magagalit sapagkat talaga namang may dahilan para magalit, huwag po itong hahayaang lubugan ng araw sa halip ay sikaping mapawi kaagad bago matulog. Higit po sa lahat ay isama po natin sa ating mga pansriling...
Verse of the Day – 39

Verse of the Day – 39

  Sinasampalatayanan po nating lubos ang katotohanang napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Maraming talata ng Biblia ang naghahayag na hindi na magtatagal, darating na ang Panginoong Jesus upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Hindi po natin pinag aalinlanganan ang itinuturo ng mga Salita ng Diyos ukol sa dakilang kapalaran ng INC sa araw ng paghatol. Subalit, puspusan din ang gawain ng diablo sa ating panahon sa pagkaalam niyang kaunting panahon na lang ang nalalabi para sa kanya (Apoc 12:12). Ang gusto niya ay agawin ang dakilang pag asa ng mga taong mapalad, at upang maparusahan sa apoy . Kaya nakatuon sa mga defenders ang gawain ng diablo sa panahong ito. Siya ay naghahasik ng kasinungalingan at pandaraya sa mga kapatid. IIbinubuyo tayo ni satanas sa galit at poot. Nagpupunla siya ng pagtatalo, siraan at pagalinngan sa ating kalagitnaan. Ito ang sinansala ni Apostol Pablo sa mga unang Cristiano noon na lahing Gentil, pagalingan, nagkakagatan at nagsasakmalan. Mga kapatid na defenders, huwag itong mangyari sa atin. Magtulungan po tayo, magpaalalahan, at magpayuhan sa isa’ isa, ng mga aral ng Diyos , lalo na ng ukol sa pagiibigang...
Verse of the Day – 38

Verse of the Day – 38

  Pumanatag tayo mga kapatid na defenders sa piling ng Diyos. Huwag tayong mainip sa gagawin ng Diyos na pagliligtas sa Kaniyang bayan. Gaano man katindi ang kanilang pang aapi at panggigipit sa marami sa atin, huwag sana tayong panawan ng pag asa. Huwag tayong uurong, huwag po tayong mabalisa. Mayroong inihahanda ang Diyos para sa ating ikabubuti. Sa panahong itinakda ng Diyos, isaisakatuparan Niya ang pangakong panukala para sa ating kinabukasan. Buong tiyaga at pagtitiis na maghintay po tayo sa pagdating ng panahong ito. Ganito ang nais ng Diyos na pagtitiwala sa...
Verse of the Day – 37

Verse of the Day – 37

Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na totoong mabuti sa atin. Walangkatulad ang Kaniyang pag ibig at pagkalinga sa mga tapat na nagtitiwala sa...
Verse of the Day – 36

Verse of the Day – 36

  Ang mga kahapisan at mga kabagabagan ngayon ay totoong napakabigat. Sa ilan, ay halos hindi makayanan ang dinaranas na mga pang aapi at panggigipit. Ang hirap ng buhay ay dagdag pang alalahanin araw araw sa marami. Mga kapatid na defenders, lagi po nating gunitain ang mga ipinangako ng Diyos na ating mamanahin pagdating ng takdang panahon. Ang buhay na walang hanggan, ang maluwalhating pamumuhay doon sa maluwalhating tahanan ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesus, sa Bayang Banal. Tatamasahin natin ang lahat ng dakilang gantimpala magpakailan kailanman. Doon natin ituon ang ating paningin, sa pamamagitan ng espiritu santo na mang aaliw, bibigyan tayo ng panibagong lakas at pag...
Verse of the Day – 35

Verse of the Day – 35

Hindi po maiiwasan sa kalipunan nating na mga tagapagtanggol ng Iglesiang mahal na bumangon ang hindi pagkakaunawaan kung minsan lalo pa nga, tayo po talaga ang pinupuntirya ngayon ng diablo. Kung hindi po tayo magiging maingat, mapagbantay at matalino, magsisilbing panganib poi to sa ating pagkakaisa at sa ikapagtatagumpay. Kaya mahalaga po na lagging alerto po ang bawat defender sa mga lalang ng diablo. Magagawa po nating mapagtagumpayan ang anumang pakana ng diablo sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga aral ng Diyos. Sa anumang aspeto n gating pamumuhay, nakabakod po sa atin ang mga doktrina na dapat isaalang alang. Kahit sa relasyon ng magkakapatid sa loob ng Iglesia ay mayroon po tayong gabay na sinusunod. Mga kapatid na defenders, magtulungan po tayo na maitatag nating mabuti sa ating kalagitnaan ang lubos na pagkakaisa, pagmamahalan ang pagtitinginan sa isa’t isa para malugod ang Diyos at ipagkaloob sa atin ang tagumpay sa gawaing...
Verse of the Day – 34

Verse of the Day – 34

  Hindi po tayo dapat mabalisa sa mgapangangailangan sa buhay na ito. Bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, marami na tayong karanasan sa buhay kung paano tayo itinatawaid ng Diyos sa gitna ng matinding kahirapan. Maging sa panig naming mga ministro na naninindigan sa katuwiran, bagaman wala kaming tinatanggap na tulong ngayon mula sa pamamahala, subalit hindi po naman kami pinababayaan ng Diyos sa aming mga pangangailangan para mabuhay ng marangal. Ang kailangan lamang po sa ating ay panaligan po nating matatag ang pangako ng Diyos at ang Kaniyang kapangyarihan na kaya niyang gawin ang lahat at kaya rin Niyang ibigay ang kahit na anong mabuting bagay na kailangan natin. Kasama sa ipinagpaunang pahayag ng Diyos tungkol sa ating kahalalan, ang  pangakong hindi Niya tayo pababayaan kahit sa matinding suliranin sa pangangailangan sa buhay na ito., Isaias 41:9-10,...
Verse of the Day – 33

Verse of the Day – 33

Hindi lamang po ang sanlibutan ang pnaghaharian ngayon ng kasamaan. Ang Iglesiang minamahal man ay pinasok ngayon ng masamang espiritu sapagkat alam ng diablo na nalalapit na ang araw ng paghatol(Apoc. 12:12). Bumaba ang espiritu ni Jezebel. Nagawa niyang pangunahan ang pamamahala ngayon sa Iglesiang ating ipinagtatanggol sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at pandaraya. Mga kapatid na defenders sa buong mundo, isantabi po sana natin ang anumang sariling hangarin, kung mayroon man, alang alang sa ating itinataguyod na gawain sa kapakanan ng INC. Buong kababaang loob po nating ibuhay kung ano ang inaasahan sa ating mga tunay na Cristianong naninindigan sa katuwiran. Magsilbing ilaw tayo na nagliliwanag sa maraming kapatid ngayon na binulag ng espiritu ni Jezebel, upang ang Diyos ay mamalaging...
Verse of the Day – 32

Verse of the Day – 32

Nakapanghihina ang mga nakikita nating nangyayari sa Iglesiang minamahal. Nakapanglulumo ang mga kasamaan at katiwalian ng pamamahala na ngayon ay ginagabayan ng espiritu ni Jezebel. Subalit ang nanghihina at nanlulumong kaluluwa nating mga defenders ay agad na pinalalakas at pinasisigla ng espiritu ng Panginoong Jesus dahil sa paninindigan natin sa  katuwiran at katapatan. Protektasdo tayo ng Diyos...
Verse of the Day – 31

Verse of the Day – 31

Ang buhay ng tao ay parang singaw, napakarupok. Wala sinumang tao ang nakaalam kung anoang mangyayari sa hinaharap. Lalong hindi kayang tuklasin ng tao kung kalian ang takdang oras ng kaniyang wakas. Sa harap ng mga katotohanang ito, pinakamabuti sa tao na alamin kung paano matatamo ang pag ibig ng Diyos sapagkat ang pag ibig ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang pag ibig ng Diyos ay sumasakanila, sa mga taong nasa puso nila ang banal na takot sa Kaniya, ang paglayo sa lahat ng...
Verse of the Day – 30

Verse of the Day – 30

Huwag po nating kalilimutan na anuman ang ating katayuan ngayon, gaano mang karunungan ang ating natuklasan at marami man tayong katangiang pansanlibutan, lahat po ng ito ay  ibiniyaya lamang ng Ama sa atin. Sa loob ng INC ay minabuti ng Diyos na tayo ay maging isang katawan lamang at itinatag ng Panginoong Jesus ang kapatiran sa loob ng Iglesiang ito upang maunawaan po natin na tayo ay pantay pantay sa harap Niya at ng Panginoong Diyos. Bilang magkakaibang sangkap ng iisang katawan at bilang magkakapatid sa tunay na pananampalataya, inaasahan po sa atin na tayo ay mag ibigan, magtinginan at magmalasakitan sa isa’t isa. Hindi man maiwasang magkaroon kung minsan ng di pagkakaunawaan, itinuro sa ating magpatawaran sa isa’t isa gaya ng pagpapatawad sa ating ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Makatutulong ng malaki kung mauunawaan nating lubos na tayong lahat ay pawang mga palayok na hinulma ng Diyos. Ang simulain ng Diyos sa gawain sa mga huling araw sadyang pinili Niya ang mga mangmang, mahihina at walang kaya sa sanibutan upang hiyain ang mga marurunong, ang mga malalakas at ang mga makapangyarihan. Buong kabaang loob na isakatuparan po natin ang gawaing Restore the...
Verse of the Day – 28

Verse of the Day – 28

  Ang kahirapan ay isang malubhang suliranin sa mundo. Sa paghahangad ng tao na makaahon sakahirapan, ang iba ay nandaraya sa paghahanapbuhay, kumita lang ng salapi. Ang iba naman ay bumabaling sa paggawa ng masama gaya ng pagnanakaw, panghohold-up, kidnapping, pagpatay ng kapwa kapalit ay salapi, at iba pa. Ang iba naman ay gumagawa ng katiwalian sa kompanyang pinapasukan, gaya ng korapsiyon at at mayroon naming tumatanggap ng suhol kapalit ng serbisyo. Ang lalong masama na ginagawa ng iba, pati relihiyon ay ginagawang hanapbuhay. Ang hindi po natin inaasahang mangyari, ang mga taong kinikilalang tagapangaral at tagapagpatupad ng mga aral ng Diyos sa loob ng tunay na Iglesia ang siyang gumagawa ng katiwalian. At para pagtakpan ang kanilang masamang ginagawa, nililinlang pa nila ang mga kapatid sa pamamagitan ng mga kasinungalingan upang sa halip na paniwalaan ang katotohanan, ang tinanggap at inaring totoo ay ang mga sari saring mga “fabricated stories”, mga alegasyon at mga paratang sa mga taong siyang naninindgan sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid na defenders, sa harap ng mga taong may tamang prinsipiyo sa buhay at lalo sa harap ng Diyos, higit na mahalaga sa tao ang integridad. Ang kinikilala po nating mahalaga ay hindi ang maging mayaman o maraming tinatangkilik, kundi , ang makasama ang Diyos sa buhay araw araw. Ang ganitong pananaw ang tiyak na makararating sa piling ng Diyos sa Bayang...
Verse of the Day – 26

Verse of the Day – 26

Ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na malilingid sa Kaniya. Lahat ng ginagawa ng sinuman sa lihim o sa hayag ay lantad sa Kaniyang paningin. Siya ay Diyos na makatarungan at tagapagpatupad ng katarungan sa lahat. Sa panahong itinakda Niya ay wawakasan Niya ang lahat ng kasamaan ng sinuman. Sa araw ng paghatol, walang anuman o sinumang maaaring magligtas sa masamang tao mula sa galit ng Diyos doon sa walang hanggang parusa sa apoy, Araw at gabi, sila’y tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa tindi ng sakit at hirap na kanilang mararanasan. Kawawa ang mga gumagawa ng masama!...
Verse of the Day – 25

Verse of the Day – 25

Ang mga tunay na lingkod ng Diyos na hindi pinababayaan ang mga pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay walang kinatatakutang anuman o sinuman. Lagi nilang hinahanap ang pagsamba o mga pagtitipon upang magpuri sa Panginoong Diyos at Panginoong Jesus sapagkat doon nakasusumpong ng kaligayahan at kapayapaang dulot ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kanilang pananalig sa buhay, ng Diyos ang kanilang muog at kanlungan,, ang kanilang tagapagsanggalang at tagapagligtas....
Verse of the Day – 24

Verse of the Day – 24

Tularan po natin ang mga naunang lingkod ng Diyos na hindi pinag alinlanganan ang kapangyarihan at ang magagawa ng mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Naranasan at napatunayan po nila sa buhay kung gaano kabuti ang Diyos sa mga lingkod Noyang lubos na nagtitiwala sa Kaniya. Sa ganitong pag asa po sana tayo magkaisa mga kapatid na mga incdefenders na masumpungan ng Diyos sa ating pagtataguyod ng banal na gawaing Restore the Church....
Verse of the Day – 23

Verse of the Day – 23

Sa aking mga kapatid na defenders, hayaan po nating makita ang gawa ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesus sa ating pakikipagbaka sa buhay na ito, lalo na sa pagtatanyag ng  katotohanan laban sa kasinungalingan ng diablo. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na maranasan ang naranasan ng mga unang Cristiano, na kung kalian sila mahina, saka sila malakas, dahil sa tulong ng Panginoong Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas ng pagkataong loob upang makayanan at malampasan natin ang lahat ng maaaring iharap sa atin ng kaaway. Sa gayon, maipagtagumpay po natin ang gawaing Restore the Church....
Verse of the Day – 22

Verse of the Day – 22

Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi basta ipinapahayag lang ng ating bibig. Hinihingi ng Diyos sa atin na Siya ay ating ibigin ng ating buong pagkatao. Itinuro po ito ng Panginoong Jesus noong narito pa Siya sa lupa at ipinangaral din ng mga Apostol. Ang tunay na umiibig sa DIYOS ay sumusunod sa Kaniyang mg autos (I Juan 5:3). Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, pananagutan po nating sunding lahat. Ang paglabag sa isang utos ng Diyos ay paglabag sa lahat (Santiago 2:10) Samakatuwid, hindi maaaring ang susundin lang natin ay ang nakasulat sa Hebreo 13:17, na pasakop sa pamamahala. Isa lamang po ito sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Higit bang mahalaga na sundin ito kaysa sundin ang Lukas 10:27 at iba pang talata ng Biblia na halos ganito rin ang ipinauunawa sa tao? Kaya lamang nagkaroon ng Hebreo 13:17 at pananagutan nating sundin ito dahil isa ito sa katunayan ng pag ibig sa Diyos. At kaya tayo nananagot na sundin ito dahil sa Kaniya ipinagkatiwala ang pagpapahayag ng mga Salita ng Diyos (Col. 1:25). Binibigyang diin sa talatang ito ang saklaw ng karapatan ng pamamahalang inilagay ng Diyos sa Iglesia, nakapaloob lamang sa mga Salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, habang matuwid ang pamamahala sa harap ng Diyos, nananagot tayo sa pasakop at sumunod sa pamamahala. Kaya, kung mayroong dapat ipangalandakan sa pangangaral ang mga tunay na Cristiano, ang tama at dapat na laging binibigyang diin ay ang ukol sa pag ibig sa Diyos gaya po ng nasa Lukas...
Verse of the Day – 21

Verse of the Day – 21

  Bagaman ipinagkait na ng Pamamahala  sa maraming Defenders ang karapatang pumasok sa mga gusaling sambahan upang maisagawa ang pananagutang sumamba sa Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo, ay hindi ito magiging dahilan upang tumigil na sa pagsamba  ang mga tunay na lingkod ng Diyos na naninindigan sa prinsipiyong Cristiano. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan upang patuloy Siyang mapaglingkuran ng Kaniyang mga hinirang sa iba’t ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng Ecclesiastical Group Meeting (EGM). Para patunayan po Niya na sa kalooban po Niya ito nakasalig, bawat pagtitipon ng mga Defenders ay pinupuspos Niya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng espiritu ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng lakas, katatagan at tapang sa mga defenders upang itaguyod ang gawaing Restore the Church. Ito rin po ang dahilan kaya kahit maraming mga pag uusig, kahit mahihigpit ang mga pagbabanta at mga panganib at kahit sa paningin ng tao ay imposible ang gawaing itinataguyod ng mga defenders, ay nagkakaisa po kaming nagpapatuloy na ang pag asa ay nasa kapangyarihan at pangako ng...
Verse of the Day – 20

Verse of the Day – 20

  Mga kapatid, Sa paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa INC, ipinakilala po Niya na Siya ang puno ng ubas at tayo ang Kaniyang mga sanga (Juan 15:1, 5). Sa paglalarawan naman ng mga apostol sa INC, ang Panginoong Jesus ang ulo ng katawan , na siyang Iglesia (Col. 1:18), at tayo ang iba’ ibang mga sangkap ng katawan (Roma 12:4-5). Binibigyang diin po ng mga pahayag na ito ng Biblia ang kaugnayan kay Cristo ng bawat kaanib sa INC. Ito po ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo na magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong JESUS na nagpapalakas sa akin. Magkalayo man ang panahon natin sa panahon ng mga Apostol, subalit iisa po ang Iglesiang kinabibilangan natin, ang INC. Kaya masasabi din po natin ang nasabi noon ni Apostol Pablo, “lahat ay makakaya kong gawin sapagkat mayroon akong Panginoong JESUS, na nagbibigay ng lakas mula sa...
Verse of the Day – 16

Verse of the Day – 16

  Habang tayo po ay narito pa sa mundong ito, walang sinuman ang may kapangyarihan umiwas o pigilan ang pagdating ng iba’t ibang mga suliranin at iba’ ibang anyo ng mga pagsubok. Lalo na sa panig natin ng mga tunay na INC na matatag na nanghahawak sa mga aral ng Diyos. Magkakaiba man po ang anyo, ang panahon at bigat kung dumating ito sa ating buhay, subalit sa mga Cristianong lubos na nagtitiwala sa Panginoong Diiyos at Panginoong Jesus, ay iisa ang ating pananalig. Ang Panginoong Diyos ay laging nakahandang tumulong. Ang Panginoong Jesus ay laging nakaabang para ipamagitan tayo sa Ama at bilang luklukan ng awa at biyaya, ay magkaloob sa atin ng ating pangangailangan at ng lakas kung nanghihina ang ating pagkataong-loob. Kaya, iisa rin ang ating  ipinanglulunas sa anumang ating nararanasang kapighatian sa buhay na ito.  Ang pananalangin sa Diyos at kay Jesus sa tulong ng espiritu...
Verse of the Day – 15

Verse of the Day – 15

Mga kapatid na tagapagtanggol ng mahal nating Iglesia sa iba’t ibang panig ng mundo, sana ay maunawaan po nating lubos ang paninindigan sa panig ng Diyos na ating itinataguyod. Mahirap man at mabigat ang ating sitwasyon, lalo sa panahong ito dahil sa masigasig na panggigipit ng diumano’y pamamahala sa INC, subalit magkaisa po nawa tayong ipangako sa Diyos na anuman ang mangyari, ay hinding hindi natin iiwan ang paglilingkod sa Diyos at pagbibigay kapurihan sa Kaniyang pangalan habang tayo ay...
Verse of the Day – 14

Verse of the Day – 14

Mga kapatid na INCDefenders, Sampalatayanan po natin ang pahayag na ito ng Biblia. Sa maraming pagkakataon sa buhay ng aking sambahayan, pinatunayan po ng Diyos ang Kaniyang mahalagang tulong sa sandaling hindi na namin inasahan at akala namin ay wala na kaming pag asa. Subalit tunay na totoo ang Diyos sa Kaniyang mga pangako. Huwag lang po tayong bibitiw anuman ang...
Verse of the Day – 13

Verse of the Day – 13

Ang dakilang kayamanan ng tunay na INC naninindigan sa katuwiran, anuman ang mangyari, gaano man kabigat ang pinagdaraanan sa buhay at kahit pagbantaan yaring buhay na taglay, ay ang maluwalhating buhay at pamumuhay sa maluwalhating tahanan ng...
Verse of the Day – 11

Verse of the Day – 11

Mga kapatid na INCDefenders, Alam po ng Diyos sino tayo, saan tayo naroroon at saan man tayo pumaroon. Alam Niya ano po ang ating kalagayan at ano ang ating mga nararanasan. Alam ng Diyos ang mahabang panahong pagtitiis natin, ang pagsupil sa ating mga saloobin at pagpigil ng ating nararamdaman sa ating mga kalooban. At alam na alam po ng Diyos na hirap na hirap na ang ating kalooban at isipan sa mga sandaling ito. SAMAPALATAYAN PO NATIN ITO. Ang tulong po ng Diyos ay darating sa panahong itinakda Niya, panahong hindi lalampas sa pagkakataong wala na tayong pag...
Verse of the Day – 10

Verse of the Day – 10

Mga mahal na mga kapatid, Ang ating Panginoong Jesucristo, noong narito pa sa lupa, kailanman ay hindi nang api ng kapwa. Hindi po Siya nagsamantala sa kaninuman. Wala po siyang ginawang masama o sinalita na kasinungalingan. Walang pandaraya sa Kaniyang mga pangangaral upang bigyang daan ang sariling hangarin. Manapay, itinuro Niya ang tunay na pag ibig at pag iibigang magkakapatid. Ipinangaral Niya ang pagbibigay halaga sa iba, bago ang sarili. Sinansala Niyang buong giting ang kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan. Higit sa lahat, ibinigay ang sariling buhay upang bigyan ng pagkakataon ang taong dinaya ng mga manlilinlang, na maligtas sa parusa ng Diyos sa araw ng paghatol. Bakit po ang Iglesiang katawan ng Panginoong Jesus na dating katulad Niya sa katangian, ngayon ay naging iba sa Kaniya na ulo? Bakit ang katawan ay napuno ng kasinungalingan, pandaraya at kawalan ng katarungan? Papayag ba ang Panginoong Jesus na makasal sa babaeng mapakiapid? Ito po ang dahilan kung bakit sinisikap ng mga Defenders na ang Iglesia ni Cristo ay maibalik sa kalagayang malinis at banal na walang anumang kulubot o kapintasan, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral lamang...
Verse of the Day – 09

Verse of the Day – 09

Mga kapatid po namin na incdefenders, saan man po tayo naroroon,  anuman ang ating pinagdaraanan sa kasalukuyan, gaano man  kabigat, ang Diyos po nating mahabagin sa lahat ay sabik  na tayo ay tulungan at sagipin. Sampalatayanan po nating  lubos ang ang Kaniyang mga...
Verse of the Day – 08

Verse of the Day – 08

Good morning po mga kapatid kay Cristo. Sa bawat araw na lumilipas sa buhay po natin, lalong bumibigat at pahirap ng pahirap ang ating paglalakbay. Sumasagana po ang panganib at pagbabanta dahil kaaway ang turing sa atin ng ating mga kakapatid. Sadyang itinutulot po ito ng Diyos upang makilala Niya ng husto kung sino ang mga tunay na defenders na hindi bibitiw sa pagtitiwala sa Kaniya kahit anong maranasan, o kahit pa anong uring pang aapi at panggigipit ng mga tiwaling ministro at mga kapatid. Ang mahalaga po ay ang patnubay at gabay ng ating Amang mapagkalinga. Ito po nawa ang sumaatin lahat na mga tunay na defenders....
Verse of the Day – 07

Verse of the Day – 07

Mga kapatid na defenders, kung ang pakiramdam po natin ay tila aping api at itinakuwil at ang pag asa ay halos pumanaw na, agad na gunitain po nating mayroon tayong Diyos na lagging naghihintay na tayo ay saklolohan. Ang Kaniyang malabay na pag ibig ay ipadarama Niya sa atin at ang katarungang hinihintay po natin ay Kaniyang itatatag sa gitna ng Kaniyang...
Verse of the Day – 06

Verse of the Day – 06

Nakapagtataka na makikita ang INC ngayon sa kalagayaang hindi naghahari ang pag iibigang magkakapatid. Ang maling pamamahala ay pasimuno sa pag uudyok sa mga kapatid ng galit at poot upang ituring na kaaway ang mga defenders na dahil sa pagmamahal sa INC ay naninindigan sa katuwiran. Buong pagtitiis na tinatanggap ng mga defenders ang mga pag aakusa at panghuhusga ng mga bulag na sumusunod sa maling pamamahala. Buong kagalakang ipinakikita at ipinadarama natin ang tunay na pag ibig na hinihingi ng Panginoong Diyos at Panginoong...
Verse of the Day – 03

Verse of the Day – 03

Ang kamandag ng matandang ahas na taglay ni Jezebel ngayon, ang pagsisinungaling, ay ibinuhos na niyang lahat dahil ito ang huling gawain ng diablo upang agawin sa mga hinirang ang pinakadakilang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan sa parusa sa araw ng paghuhukom. Kaya lahat ng bulag na tagasunod ni Jezebel ay mga sinungaling at bulag sa...
Verse of the Day – 02

Verse of the Day – 02

Mga kapatid, sa mga kahirapan, sa mga pag uusig, sa mga kasiraan, sa mga kalungkutan, sa mga kaapihan, sa mga panganib, at kahit sa kamatayan, ang tunay na lingkod ng Diyos ay nagpapatuloy sa lubos na pagtitiwala sa Diyos, Ang DIYOS po natin ay totoong mabuti at makatarungan. Sa takdang panahon, Siya ang magbibigay ng tunay na kaligayahan at...
Verse of the Day – 01

Verse of the Day – 01

Mga kapatid na defenders, kahit anong sitwasyon ng buhay ang iparanas sa atin ng Ama, at kahit na anong paraan ang gawin ng diablo upang pigilan tayo sa paglilingkod sa Diyos at kahit pa sa masamang paraan ay alisin sa atin ang karapatan sa pagpasok sa gusaling sambahan, paglingkuran pa rin natin ang Diyos na totoong mabuti sa...

Pin It on Pinterest

Shares
Share This