HANGGANG KAILAN MANANAHIMIK ANG KONSILYO NG IGLESIA SA HARAP NG KRISIS SA PAMAMAHALA AT SA KABUUAN NG IGLESIA?

incdefenders.org_06697Ang Konsilyo ng Iglesia ni Cristo ang kasangguni at katuwang ni kapatid na Eraño G. Manalo sa pamamahala sa buong Iglesia noong siya ay nabubuhay pa. Ang bumubuo nito ang pangunahing kamalasakit ng Tagapamahalang Pangkalahatan sa pagpapatibay sa pananampalataya ng mga kapatid at sa pag-akay sa kanila sa matuwid na pamumuhay. Sinu-sino ang bumubuo sa Konsilyo ng Iglesia? Sa Article III Section 1 ng “Amended By-Laws” noong 2007 ay matutunghayan ang talaan (tingnan ang kalakip na dokumento). Dahil sa sila ang  kasangguni at katuwang sa pamamahala, sila ang pinagbilinan ni Ka Erdy ng isang maselang gawain na sila lamang ang makapagsasakatuparan, ang paghalal ng hahalili sa kaniya sa sandaling siya’y pumanaw na. Mababasa ang tagubiling ito sa Artikulo I Seksiyon 4 ng “Amended By-Laws” na ganito ang isinasaad:

 

“That in the case of vacancy in the office of the Executive Minister or Presiding Elder, The Church Council shall convene and determine by election who shall be the successor. However, the incumbent Executive or Presiding Elder may convene the Church Council for the purpose of electing or choosing who shall be his successor. The vacancy in the office of the Deputy Executive minister shall be filled by a recommendation from the majority of the Church Council, and such recommendation shall be approved by the Executive Minister / Presiding Elder (tingnan ang kalakip na dokumento).

Nang pumanaw si Ka Erdy noong 2009, hindi isinakatuparan ng Konsilyo ang bilin kundi hinayaan nilang umupo  si kapatid na Eduardo V. Manalo bilang Tagapamahalang Pangkalahatan nang hindi dumaan sa proseso ng halalan. Nanahimik sila tungkol sa bagay na ito at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pananahimik, mahigit anim na taon na ang lumilipas.  

Hindi ba batid ng mga miyembro ng Konsilyo na sila ang nananagot na magsakatuparan ng bilin na ito ni Ka Erdy? Nababatid nila at may nilagdaan silang patotoo ukol dito, ito ang Church Council’s  Certificate na kanilang nilagdaan noong ika-25 ng Abril 2007. Ganito ang isinasaad sa naturang dokumento:

We constituting the majority of the members of the Church Council of the IGLESIA NI CRISTO with its Executive Minister ERAÑO G. MANALO as corporation sole, duly organized and existing by virtue of the laws of the Republic of the Philippines and with principal office at the INC Building, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City, Philippines, do hereby CERTIFY that at the General Meeting of the members of the Church Council held on 25 April 2007, at the principal office of the Church with the same address above-mentioned, at which a majority of the members of the Church Council were present and voted throughout, the members of the Church Council voted and adopted that the Church’s By-Laws be correspondingly amended to reflect the changes proposed, discussed and approved by the Church Council, and which changes are reflected in the copies of the said By-Laws.

We further certify that the attached copies of the Second Amendment of the Iglesia ni Cristo By-Laws are true and correct copies of the Amended By-Laws.

In WITNESS WHEREOF, We have hereunto set our hands this 25th day of April 2007, in Quezon City, Philippines (tingnan ang kalakip na dokumento).

Pinatutunayan sa dokumentong ito na ang nilalaman ng Amended By-Laws ay ang mga bagay na iminungkahi, tinalakay at pinagtibay ng Konsilyo ng Iglesia,  na ang isa sa mga ito ay ang ukol sa pagdaraos ng halalan sa sandaling mabakante ang puwesto ng Tagapamahalang Pangkalahatan. Ang bilin na ito ni Ka Erdy sa Konsilyo ay isang maselang bagay dahil batid ng mga kapatid na si Ka Eduardo ay naihalal na bilang kahalili noong ika-6 nang Mayo 1994, subali’t iniatas pa rin ni Ka Erdy noong 2007 na sa pagpanaw niya ay maghalal ang Konsilyo ng hahalili sa kaniya. Waring hindi nakuha ng mga bumubuo ng Konsilyo ang nilalayon ni Ka Erdy sa pag-amiyenda ng “By-Laws” noong 2007 kaya hindi nila sinunod ang bilin. Kung sasabihin nilang nauunawaan nila iyon, ano kaya ang mabigat na dahilan ng hindi nila pagsunod sa bilin? Umiiwas lang ba silang magkaroon ng kontrobersiya sa Iglesia kaya sila nanahimik, o sadyang tinalikuran na nila ang pangako ng katapatan nila sa dating Namamahala?

Mga iginagalang naming miyembro ng Konsilyo ng Iglesia, sa kopya ng Church Council’s Certificate ay makikita po ninyo ang inyong pangalan at lagda. Nawa ay magsilibi  itong paalala at nawa’y mapagtanto ninyo na nang lagdaan ninyo ang dokumento ay itinali ninyo ang inyong sarili sa isang obligasyon na tuparin ang bilin ni Ka Erdy sa sandaling siya’y pumanaw. Hindi po ninyo ito tinupad sa halip ay pinahintulutan ninyo na mapamahalaan ang Iglesia ng isang taong hindi dumaan sa proseso ng halalan na hinihingi sa inamiyendahang By-Laws at sa isang tao na binawian na ni Ka Erdy ng kaniyang pagtitiwala.

Nababatid po ba ninyo na ang inyong pananahimik ang nagtulak kay Ka Eduardo upang tahasang bale-walain ang mahalagang bilin ni Ka Erdy na inyong sinang-ayunan at pinagkaisahang isakatuparan? Nababatid po ba ninyo na ang nagpapatuloy ninyong pananahimik ang dahilan ng umiiral na krisis sa Iglesia ngayon bunga ng pag-iral ng pamamahala na walang pagpapatibay at basbas ng Diyos? Sa harap ng naging pagkukulang ninyong ito, tama ba ninyong sabihin na si Ka Eduardo ang lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ngayon?

Hanggang kailan po kayo mananahimik tungkol sa krisis sa pamamahala at sa buong Iglesia ngayon? Hanggang kailan po ninyo pahihintulutan na ang mga kusang-loob na handog na pinagpagalan ng mga kapatid ay magugol sa mga gawaing walang kinalaman sa Iglesia, aksayahin sa mga “bad investments” at sa maluhong pamumuhay ng mga tiwaling mga ministro at pamilya nila? Hanggang kailan po ninyo palalagpasin ang walang patumanggap pagbebenta at pagsasanla ng mga ari-arian ng Iglesia? Nauunawaan po ba ninyo na kapagka hindi na nakabayad ang Iglesia sa napakalaking pagkakautang ay maiilit ng mga bangko ang maraming pag-aari ng Iglesia, kasama ang tinutuluyan ninyong pabahay?  Sa panig naman ng nasisira nang pagkakapatiran, hanggang kailan po ninyo hahayaang maghari sa puso ng mga kapatid na nagpapahayag na sila ay “One with EVM” na magsalita ng mahahayap upang laitin at sumpain ang mga naghahayag ng mga katiwalian at kasamaan sa Iglesia?

Marami pa pong ibang lehitimong kapakanan ng Iglesia ang hindi ninyo natutugunan dahil mas pinili ninyong manahamik. Saan po kayo nakatindig ngayong kailangang-kailangan ng Iglesia ang inyong tulong upang ipagtanggol ito laban sa mga nagsasamantala at namiminsala rito? Kung buhay po si Ka Erdy ngayon, sa tingin  po ba ninyo ay magiging katulad kayo ng kasalukuyang kalagayan ninyo, na nananahimik lang sa kabila ng  nangyayaring krisis sa pamamahala at sa buong Iglesia?  Gaano po ba kayo katatag at katapang noong una sa pagsasanggalang sa kapakanan ng Iglesia at sa pagpapatupad ng mga aral ng Diyos at ng mga tuntunin noong kasama pa ninyo ang mga naunang namahala sa inyo? Ano po ang nangyari sa inyo mga minamahal naming mga tagapagturo at iginagalang na mga haligi ng Iglesia?

 Panahon na po upang magsigising kayo at gumawa na isang matatag at tapat na pagpapasiya na balikan ninyo ang tinalikuran ninyong pangako, iangkop ang inyong sarili sa kasuotan  ninyo bilang ministro ng Diyos. Bakit hindi po ninyo muling ibihis ang Panginoong Jesu-Cristo at hayaang Siya ang maghari sa buhay ninyo bilang tagapag-alaga ng Kaniyang kawan? Nawa ay mapag-ukulan po ninyo ng panahon ang pagninilay sa mga mensahe at panawagan na ibinahagi sa  inyo ng artikulong ito.

Huwag po ninyong kalilimutan na ang Iglesia na inyong pinangangasiwaan ay ang tunay na Iglesia. Ito lamang po ang Iglesiang sa Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo sa mga huling araw na ito. Ito lamang po ang Iglesia kung saan matatamo ng tao ang kaligtasan ng kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Kayo po ang pinagkatiwalaan ng Ama at ng Panginoong Jesucristo na mangalaga at magmalasakit sa Iglesia. Kaya kung ano po ang kalooban Nila ay iyon ang ipangasiwa ninyo sa Iglesia at hindi ang kung ano ang sariling gusto ninyo o ng sinumang tao sa Iglesia. Ang pamamahala sa Iglesia ngayon ay dapat makatulad ng pamamahala ng mga apostol at ng mga matanda sa unang Iglesia.

Noong umakyat ang Panginoong Jesu-Cristo sa langit ay iniwan Niya ang Iglesia sa pamamahala ng mga apostol. Si Santiago Tadeo na tinatawag ding Santiagong Bata ang hinirang na Tagapamahalang Pangkalahatan noon. Ang katuwang niya sa pamamahala ay ang iba pang mga apostol at mga matanda sa Iglesia (Gawa kapitulo 15). Sila ang nangalaga sa Iglesia at nagmalasakit sa lahat ng kapakanan nito, mula sa paglalagda ng mga tuntunin at patakaran (Gawa 16:4), pagpapatibay ng pananampalataya ng mga kapatid (Gawa 14:22), pag-akay sa kanila sa matuwid na pamumuhay (Efeso 4:21-24), pagpapalaganap ng ebanghelyo (II Corinto 9:12-13),  maging sa paglutas ng mga suliranin o usapin (Gawa 15:6-13, 19) at iba pang katulad nito.

 Ang mga naunang lider ng Iglesia, sina kapatid na Felix Y. Manalo at kapatid na Eraño G. Manalo ay namahalang maayos at mabisa sa Iglesia sa tulong ng mga tapat nilang kasangguni at katuwang. Nagawa nila ang kanilang bahagi upang ang Iglesia ay maihatid sa banal at maluwalhating kalagayan. Nang papagpahingahin sila ng Diyos, iniwan nila ang mga kaanib na matitibay sa pananampalataya na pinaghaharian ng wagas ng pag-ibig sa isa’t isa, isang Iglesia na matatag sa lahat ng larangan maging ng ukol sa  pananalapi. Wala itong anomang naging pagkakautang. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa katapatan nila at ng kanilang mga katuwang sa pagtataguyod ng mga kalooban ng Diyos para sa kapakanan ng Iglesia, kabilang  po kayo sa kanila noon.

Ang uri ng pamamahala ng mga naunang lider ang hinahanap ng mga kapatid ngayon subali’t sa kasawiang-palad ay hindi ito ang nakikita nila. Ang nasasaksihan ngayon mula nang umupo sa puwesto si Ka Eduardo ay mga mababaw na pagtatagumpay na hindi sapat upang ikagalak  dahil hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi sa kasiyahan at karangalan lamang ng mga tao, tulad ng pagtatamo ng mga world records sa mga bagay na hindi naman pang-Iglesia, subali’t ginugulan ng malaking halaga ng salapi ng Iglesia. Tungkol naman sa mga bagay na pang-Iglesia, tulad ng pagpapalaganap ng pananampalataya, maraming naging bunga ng puspusang pagpapalaganap sa buong mundo kalakip ang pagkakaloob ng lingap, subali’t kung uri ng bunga ang pag-uusapan, sa dami ng mga nanlalamig, umuurong at tumitigil mula sa mga bagong nabautismuhan ay nagpapatunay na hindi naging mabisa kundi isang kabiguan ang paraan ngayon ng pagpapalaganap, bukod pa sa malaking halaga ng salapi ng Iglesia na naaksaya dahil sa korupsiyon. Tungkol sa konstruksiyon ng gusaling sambahan, at iba pang gusali,  kung kalidad ang pag-uusapan ay hindi maihahambing sa uri ng mga ipinatayo noong una sapagka’t  ang karamihan ay barangay chapel lamang na ang kayarian ay hindi pangmatagalan (10 hanggang 15 taon lang ang itatagal) at ang pinagtatayuang lupa, karamihan ay inuupahan o hiram lamang (kaya may takdang panahon lang na magagamit).   Ang ibang mga gusaling ipinatayo ay maituturing na bad investments dahil mas malaki ang gugol sa pagmamantina kaysa sa nagiging pakinabang, bukod pa sa bilyong-bilyong halaga ng salapi na naaksaya bunga ng maanomalyang transaksiyon at korupsiyon ng mga masasamang mga ministro at mga mapagsamantalang mga kapatid.

incdefenders.org_05879

Ang mga ito ay ilan lamang sa maraming kabiguan ng pamamahala ni kapatid na Eduardo subali’t sapat na dahilan upang  ang Iglesia sa maraming larangan nito ay maging mabuway, lalo na sa kalagayan ng pananalapi. Kung matutuklasan lamang ng mga kapatid lalo na ng mga ministrong napopoot sa mga naghahayag ng korupsiyon ang katotohanan na may napakalaking utang ang Iglesia kaya nakasanla ang maraming ari-arian nito bunga ng maaksaya at maanomalyang paggugol, mapagtatanto na ang Iglesia ngayon ay patungo na sa pagka-bangkarote, at hindi na ito magtatagal (may bukod na artikulo tungkol dito). Ngayon lang sa buong kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon nangyari ang ganitong kabiguan  at malalang kalagayan ng Iglesia.

incdefenders.org_05761

 

Sa harap ng mga katotohanang inihayag sa akdang ito, magpapatuloy pa kaya ang mga miyembro ng Konsilyo ng Iglesia sa pananahimik at mananatiling walang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa Iglesia? Puro na lang ba kapakanang pansarili at pampamilya ang ipagpapauna, paano na ang Iglesia? Hahayaan  ba ninyong mawalan ng kabuluhan ang lahat ng naging pagpapagal ninyo noong una para sa kapakanan ng Iglesia?  Hahayaan ba ninyong mauwi sa wala ang pinagsakitan ng mga naunang namahala sa Iglesia?  Kapagka hindi po kayo kumibo para hanguin Iglesia sa miserableng kalagayan nito bunga ng naghaharing kasamaan ay hindi po ninyo maihahatid ang Iglesia sa kasakdalan at sa minimithing kaligtasan sa araw ng muling pagparito ng Panginoong jesucristo.  Payag po ba kayo na sa ganitong kalagayan ng Iglesia kayo abutan ng kamatayan o ng araw ng paghuhukom na hindi ninyo napatutunayan sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo na ang kapakanan ng Iglesia ang ipinagpapauna ninyo at hindi ang sariling kapakanan? KUMILOS NA PO KAYO BAGO MAHULI ANG LAHAT SA INYO AT SA IGLESIA! SINO PO ANG HINIHINTAY NINYONG KUMILOS PARA UMAYOS ANG IGLESIA? PAGKA ANG DIYOS ANG HININTAY NINYO AY PAGHATOL NA PO IYON SA MGA NAGKASALA SA IGLESIA AT NAGPABAYA SA KAPAKANAN NITO.

Sa lahat po ng mga mulat na sa talagang nangyayari sa Iglesia, hinihikayat po namin kayo na ipagmakaawa natin sa Ama na kilusin na Niya ang puso at gisingin na ang kamalayan ng lahat ng mga katuwang sa pamamahala na hanggang sa ngayon ay hindi pa tumitindig sa panig ng katotohanan o katuwiran ng Diyos. Maawa nawa ang Panginoong Jesu-Cristo na ibiyaya Niya ang Kaniyang awa at pag-big upang ang Iglesia ay mabalik na sa kaniyang banal at maluwalhating kalagayan, sa lalong madaling panahon.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!