KAILANGAN ANG PAGPIPIGIL SA SARILI

KAILANGAN ANG PAGPIPIGIL SA SARILI UPANG MABUHAY NANG MAY KABANALAN AT MALIGTAS

Sa dami ng mga suliraning bumabagabag ngayon sa Iglesia at dahil sa maalab na hangarin ng marami na ito ay maibalik sa daan ng katuwiran, ay maraming sumisiklab  damdamin kaya nawawala ang pagpipigil sa sarili na lalo lang nagpapalubha sa mga suliranin sa Iglesia at maging sa gawaing itiniwala ng Diyos sa mga defenders, sa halip na ang mga ito ay malunasan o mabawasan. Galit, poot, at paghahangad na makapaghiganti sa itinuturing na mga kaaway ang pumupuno ngayon sa social media, bawat isa naghahangad na mailabas ang kanilang damdamin. Sa maraming pagkakataon, ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ay nagdulot ng pagsisisi pagkatapos na matuklasang inosente pala ang kanilang mga naging biktima.

PAANO IPINAKIKILALA NG BIBLIA ANG TAONG WALANG PAGPIPIGIL SA SARILI?

Ang tawag ng Biblia sa taong walang pagpipigil sa sarili ay mangmang (Kaw. 29:11).

ANO ANG MASAMANG IBUBUNGA NG KAMANGMANGAN SA TAONG WALANG PAGPIPIGIL SA SARILI?

Ang bibig ng mangmang ay naghahangad na manira at magpahamak ng iba. Ang hindi niya alam, ay mas ipinahahamak niya ang kaniyang sarili at ang kaniyang mga labi ay nagsisilbing silo o bitag sa kaniyang kaluluwa (Kaw. 18:7). Gaano na nga ba karami ang napahamak at namatay dahil sa kawalan ng pagpipigil sa sarili at sa pagsasalita? Ang kawalang ingat sa pagsasalita ay naghahayag ng tunay na katauhan ng tao. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi na, “ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom” (Mat. 12:36).

Kaya, kung ayaw nating mapahamak lalo na ang ating kaluluwa, ay mamalagi tayong may pagpipigil sa sarili.

ANO NAMAN ANG INIHAHAYAG NG PAGTATAGLAY NG SELF-CONTROL?

Ang pagtataglay ng self-control ay bunga ng espiritu o kahayagan na taglay ng isang lingkod ng Diyos ang Espiritu ng Ama (Gal. 5:22-23). Samakatuwid, kapag ang isang tao ay walang pagpipigil sa sarili, ito’y nangangahulugan na wala sa kaniya ang patnubay ng Diyos kahit pa sabihin niyang mabuti ang kaniyang layunin sa pagsasalita at sa paggawa.

ANO ANG ISA SA MGA KATANGIAN NA TAONG MAY SELF-CONTROL?

Ang taong may pagpipigil sa sarili ang makapagpapakita ng tunay na mabuting kalooban at pag-ibig sa kapatid (II Pedro 1:5-9). Sa kabilang dako, ang makikita sa taong walang pagpipigil sa sarili ay poot at paggawa ng masama sa kaniyang kapatid.

ANO-ANO ANG MABUBUTING IDUDULOT NG PAGTATAGLAY NG SELF-CONTROL AT SELF-DISCIPLINE?

Ang taong mapagpigil o nagtataglay ng self-control at self-discipline ang magiging mabisa sa pagtuturo o pagtutuwid sa ibang tao (I Cor. 9:27). Kapag hindi niya taglay ang katangiang ito ay wala siyang karapatang ituwid ang iba. Halimbawa sa paggamit ng social media, paano niya pagbabawalan ang iba na manira o mam-bully ng kapuwa kung siya mismo ay isang mapanira at mambubully. Sinasabi rin ng Biblia na ang mapagpigil sa lahat ng bagay ang magtatamo ng gantimpalang kaligtasan. Kaya dapat na makontrol natin ang ating emosyon at hindi iyong tayo ang nakokontrol ng ating emosyon lalo na sa gawaing itiniwala sa atin ng Diyos. Pakatandaan natin na lahat ng ating ginagawa at sinasabi ay may malaking kinalaman sa ating kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom (I Cor. 9:24-26). Kailangan din ang self-control at kahinahunan upang makapanalangin at maging mabisa ang panalangin. Napakahalaga ng pananalangin upang maipakilala natin sa Diyos ang ating pangangailangan (I Ped. 4:7-8).

“Sinomang nag-iingat ng kaniyang bibig at kaniyang dila (ay) nag-iingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan” (Kaw. 21:23). Sa tunay na pangyayari, ang taong hindi kayang kontrolin ang kaniyang dila ang siyang laging nasusuong sa kaguluhan at kapahamakan. Ang paglalarawan sa kaniya ng Biblia ay “palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kaniyang pangalan. Siya’y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan” (Kaw. 21:24). Nakasulat sa Santiago 4:6 na “Ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa’t nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.”

Sumasampalataya tayo na tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng tagumpay sa gawaing itiniwala Niya sa atin. Tunay na kailangan natin ang Kaniyang tulong at patnubay, gayunpaman, hindi natin ito matatanggap kung nakikita Niya na tayo ay out of control dahil sa pagiging palalo at mapagmataas. Malamang nga na ang mga ito ang dahilan kaya hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang lubos na tagumpay. Ang nakikita Niya sa marami ay hindi lang ang kapalaluan kundi ang layuning mabigyan ng kasiyahan ang sarili sa halip na pagpipigil o pagtatanggi sa sarili, at pag-ibig sa kapatid. Nawa ay kaawaan tayo ng Ama na mataglay ang mga tunay na katangian ng mga tapat na lingkod Niya para sa kapakanan ng Iglesia at para sa ating kaligtasan.


SELF-CONTROL IS NEEDED TO LIVE A GODLY LIFE AND BE SAVED

Because of all the problems that beset the Church today and the fervent desire of many to have it restored to the path of righteousness, emotion has been running high, resulting to lost of self-control which in turn aggravates instead of alleviate the problems that continue to destroy the Church, and now, even the work entrusted by God to the defenders. Anger, hatred, and the desire to get even if not to take vengeance on their perceived enemies, are now what predominate the social media, everyone wanting to ventilate his feeling and emotion. There were many times when lack of self-control have resulted to regret after realizing that their victims were innocent of what they have accused them of. So …

HOW DOES THE BIBLE INTRODUCE A PERSON WHO LOSES HIS TEMPER OR SELF-CONTROL?

“A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control” (Prov. 29:11 NIV)

The Bible calls a person who loses his temper or self-control and gives in to anger, fool.

WHAT WILL BE THE RESULT OF MAN’S FOOLISHNESS OR OF HAVING A FOOL’S MOUTH?

“A fool’s mouth is his destruction, And his lips are the snare of his soul.” (Prov. 18:7)

The reason a fool or a person who doesn’t have self-control opens his mouth is because he wants to destroy others. What he does not realize is that, he destroys himself more and his lips become the “snare of his soul.” In other words, he is also destroying his soul. Isn’t this true? How many people have been physically hurt and quite a few died because they lost control of themselves? Not only that, loose words or careless talks which manifest absence of self-control reveal our true personalities and endanger our souls on the day of judgment. Our Lord Jesus Christ said in Mt. 12:36 that, “men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken.” So if we do not want to bring destruction upon ourselves and especially upon our souls, practicing self-control must be a way of life.

WHAT DOES SELF-CONTROL MANIFEST?

“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control” (Gal. 5:22-23 NIV)

When a man has self-control, it is a manifestation that the Spirit or God is with him. So it goes without saying that when a man does not have self-control, God is not with him even when he claims he has good intention in what he says and does.

WHAT IS ONE OF THE QUALITIES OF A PERSON WHO PRACTICES SELF-CONTROL?

“For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love” (II Pet. 1:5-9).

A man who has self-control is the one who can show brotherly kindness and love or the one who can truly love his brethren. On the other hand, a man who does not have self-control has nothing but hatred and evil deeds against his brethren. Moreover …

WHAT ARE THE ADVANTAGES OF BEING TEMPERATE OR OF PRACTICING SELF-CONTROL AND SELF-DISCIPLINE?

“But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified.”

“Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown” (I Cor. 9:27 & 24-25).

A man who practices self-discipline or self-control becomes effective in teaching or correcting others. If he does not possess this quality, then he has disqualified himself from teaching others much more from correcting and reprimanding them. For example in using social media, how can he tell others not to bash or bully others when he himself is a cyber bully and a basher? On a different note, the Bible says, he who is temperate in all things will obtain the imperishable crown or salvation. Thus, we should be able to control our emotion and not the other way around that our emotion controls us while doing the work entrusted to us by God. We should bear in mind that everything we do or say has a big bearing on, or should result to our salvation on Judgment Day.

WHAT IS ANOTHER ADVANTAGE OF HAVING SELF-CONTROL?

“The end of all things is near. Therefore be clear minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins” (I Pet. 4:7-8 NIV).

We know the value of prayer. Through prayer, we are able to ask God for our needs. But Apostle Peter emphasized that for us to be able to pray, or for our prayer to become effective, we should “be clear minded and self-controlled” and “love each other deeply.”

HOW IMPORTANT IS IT THAT WE ARE ABLE TO GUARD OUR MOUTH OR TO CONTROL WHAT WE WRITE AND SAY?

“Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles” Prov. 21:23 NKJV).

“The proud and arrogant man—‘Mocker” is his name; he behaves with overweening pride” (Prov. 21:24 NIV).

The Bible says, “Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles.” We all know that in real life, he who is unable to bridle or control his tongue is the one who always gets in trouble. The Bible describes a person who is unable to guard his mouth as a “proud and arrogant man—‘Mocker’ is his name; he behaves with overweening pride.” It is written in James 4:6 that “God opposes (or is against) the proud.”

We all believe that only God can give success to the work He has entrusted us. We truly need His help and guidance but we cannot expect to receive it if he sees we are out of control because of pride and arrogance, instead, He will oppose us in every step we take. We have told you repeatedly and once again re-emphasizing, that it could be that the reason God has not given us yet the complete spiritual victory we’ve been longing for, is because arrogance and pride, self-gratification and aggrandizement are in the place of love, self-denial and self-control. May our loving and merciful Father help us to possess the true qualities of His faithful servants for the sake of the Church and our salvation.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!