INC 101 – Ang Mga Pangunahing Saligan ng Iglesia ni Cristo (Church of Christ)

English Version

 

 

incdefenders.org-1-1974Nang simulan ng Panginoong Diyos ang gawaing pagliligtas sa mga huling araw na ito, kinasangkapan Niya ang isang tao na nauuhaw para sa katotohanan; ang dalisay na mga salita ng Diyos. Naghanap siya ng iglesia na ang tanging itinuturo ay ang ebanghelyo ng Diyos, ayon sa pagkakasulat sa Biblia lamang. Ang taong ito, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Sa pamamagitan niya, narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa Hulyo 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng Unang Digmaang Pangdaigdig, ayon sa mga hulang nakasulat sa Biblia.

 

 

Nang pagpahingahin ang Kapatid na Felix Manalo, itinaguyod din ng Kapatid na Eraño G. Manalo ang mga gayunding prinsipyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, bilang Tagapamahalang Pangkalahatan. Bagama’t napaka daming mga proyektong inilusand at tinapos sa ilalalim ng kaniyang pamamahala; mula sa pagpapatayo ng Central Office Complex, sa pagpapatayo ng maraming mga gusaling sambahan, at maging sa pagpapalawak ng Iglesia sa ibayong dagat, tiniyak ng Ka Erdy na mahigpit na nasusunod pa din ang mga kautusan ng Diyos. Tiniyak niya din na ang mga kamanggagawa niya, lalo na ang mga pangunahing katuwang niya sa Sanggunian, ang unang-unang nabubuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos.

 

 

Sa kasawiang palad, mayroong mga ministro ngayon na hindi nabubuhay ayon sa gayunding mga prinsipyo sa kanilang Ministeryo. Sinusunod nila ang haka ng kani-kanilang sariling mga puso, para sa sarili nilang kapakinabangan, at dahil dito, nakalimutan nilang isaalang-alang ang mga utos ng Diyos. Ang ilan sa mga utos na itinakuwil ng ilang mga ministro ay ang ukol sa pagiibigang magkakapatid, ang paghahandog at pagaabuloy, at ang tagubilin ng Diyos ukol sa mga may bahagi sa Ministeryo.

 

 

Sa ating panahon, may mga napapaaabalita na mga kapatid na bigla-bigla na itinitiwalag na hindi idinadaan sa tamang proseso. Ang mga balita ukol dito ay laganap sa iba’t ibang mga lokal at distrito. Ang ilan ay itiniwalag nang ipinatawag sila sa opisina ng ministro; ang ilan naman sa pamamagitan ng phone call o ng text message. Ang mas malala, ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng Sanggunian, ay kinakasuhan ngayon sa ukol paga-abduct, pananakit, and panghuhuli ng ilang mga ministro at mga kapatid. Nasaan na ang pagmamahal at kahabagan para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang Panginoong Diyos mismo ang nagturo na upang mapatunayan natin ang pagmamahal sa Kaniya, dapat mahalin natin ang ating mga kapatid (I Juan 4:21 NPV), subalit ngayon ang mismong umuusig sa atin ay ang mga ministrong pinagtiwalaan natin ng ating espirituwal na buhay.

 

 

incdefenders.org-14229Nasaan na ang pagmamalasakit na itinuro ng Panginoong Jescuristo, na kapag nawala ang isa sa Kaniyang isang daang tupa, ay iiwaanan Niya ang siyam na pu’t siyam para hanapin ang nawawala? Subalit narito ang mga kaanib sa Iglesia, tinitiwalag, dahil lamang sa pagtanong tungkol sa Pamamahala sa Iglesia. Nasaan na ang mga ministrong tulad ng Ka Erdy, na buong sikap na pinapayuhan at pinatitibay ang mga kapatid na nanlalamig, upang sila’y manatili sa Iglesia, at ginagamit lamang ang pagtitiwalag bilang last resort na disiplina.

 

 

Ang isa pang utos ng Diyos na itinaguyod ng mga tunay na ministro ay ang ukol sa pagaabuloy. Nasusulat sa Biblia na dapat “magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso” huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan” (II Cor 9:7). At dahil dito, tiniyak ng Ka Erdy na ang pagbibigay ng abuloy ay hindi pabigat sa mga kapatid, upang masunod nating lubos ang utos na ito. Halimbawa, ang mga proyekto sa Iglesia ay inilunsad lamang batay sa kung may pondo ang Iglesia para tapusin ang mga ito na hindi mangungutang o kukulangin ng salapi. Kaya walang naging karagdagang Tanging Handugan sa panahon na ipinagagawa ang Templo Central o ang New Era University. Tiniyak niya na sa bawa’t lupa na binili, bawa’t bahay sambahan na pinatayo at kinumpuni, lahat ng mga ito ay ginugulan mula lamang sa mga handog na iniabuloy sa pagsamba lamang. Maging ang mga paglingap natin sa mamamayan ay nagmula din sa ating mga  mga abuloy at hindi dinaan sa hiwalay na tanging handugan.

 

 

incdefenders.org-11978Sa panahon natin ngayon, ang Sanggunian ay gumagamit ng iba’t ibang paraan para ikutan at dayain ang utos ng Diyos ukol sa pagaabuloy. Inuutusan nila ang mga kapatid na maghandog para sa tanging handugan ukol sa pagpapagawa ng Philippine Arena, dahil sa ikinatok nila na wala nang pondo ang Iglesia para sa pagpapagawa nito. Maraming mga gusaling sambahan ang hindi na naipaayos, dahil inuna ng Sanggunian na iutos ang paghahandog para sa Opening and Closing Centennial Celebration, at ang iba’t ibang programa ukol sa lingap sa mamamayan. May mga pagkakataon din na inobliga ang mga kawani sa Central and ang mga ministro’t manggagawa na bumili ng mga coffee table books, tickets sa Philippine Arena, at iba’t iba pang mga memorabilia, na nagsilbing daan para ang Iglesia ay maging isang negosyo, at malayo na sa layuning maging bahay ng paglilingkod at paghahandog sa Diyos.

 

 

Ang isa pang halimbawa ay ang ukol sa utos ni Cristo sa Kaniyang mga apostol, o sa Kaniyang mga kamanggagawa na “huwag kayong mangagdala ng anoman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi; at kahit magkaroon ng dalawang tunika” (Lucas 9:3). Samakatuwid, iniuutos sa mga ministro na huwag magkaroon ng masyadong maraming material na bagay and kayamanan. Gayundin ang isipan ng Diyos nang hindi Niya bigyan ng bahagi ng ipinangakong lupa sa mga Levita, “spagka’t ang pagkasaserdote sa Panginoon ay siyang kanilang mana” (Jos. 18:7). Ito din ang ipinatupad ng ka Erdy sa mga ministerial students at mga ministro; na sila ay mabuhay ng simple. Ang tulong na ibinibigay sa mga ministro at manggagawa ay sapat lamang para sa pangangailangan, at ang pinahihiraman lamang ng bahay at kotse ay ang totoong nangangailanan nito para sa pagtupad ng kanilang tungkulin.

 

 

incdefenders.org-11977Sa kasawiangpalad, nahulog ang ilang mga ministro sa maluhong pamumuhay na hindi na naaayon sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ang mga ministro na kabilang sa Sanggunian ang siya pang naging maling halimbawa ukol sa utos na ito. Ang mga ministrong ito ay natagpuang nagtataglay ng mga mamahaling sasakyan at mga bahay sa Pilipinas. Ang ilan din sa kanila ay may-ari ng ilang mga franchise businesses na kilala sa Pilipnas. Alam na alam din na ang mga nasa Sanggunian ay magbakasyon ng ilang araw sa ibang bansa, na gastos ang pera ng Iglesia. Bumibilang sila ng ilang araw sa mga five-star hotels, at lumilipad na first-class seating, at kumakain din sa mga napakamahal na mga restawran.

 

 

Ang tatlong halimbawang ito ay iilan laman sa napakaraming halimbawa na ang Iglesia ngayon ay unti-unting itinatalikod ng Sanggunian mula sa tunay na aral ng Diyos. Subalit, tulad ng pangako ng Diyos, ang Iglesiang ito ay hindi na maitatalikod pa. Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay mananatili hanggang sa katapusan ng mundo… habang may mga ministro na ibabandila ang ang totoo; habang may mga kapatid na ipaglalaban ang tama; habang handa tayong MAKIPAGLABANG MASIKAP dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal (Judas 1:3).

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!