SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ By: Isaias T. Samson, Jr. NOTE: Nagpapasalamat ako sa mga nagpadala sa akin ng ipinost ni Bobby Fernandez.   Minarapat ko na sa pagkakataong ito ay sagutin ang ipinost ni Bobby Fernandez sa kaniyang FB account upang huwag madaya ng kaniyang mga kasinungalingan at maling paratang ang mga nakababasa ng kaniyang ipinost. Nais ko lang ipagpauna, na ang sinasagot ko ay hindi ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa “Remnant Few” o “Replacement Group”, kundi iyon lamang mga maling paratang niya sa akin at sa mga kasama ko sa EGM. Ang mga sagot na ito ay hindi lamang para kay Bobby, kundi, para din sa mga taong nasa likod niya o sa mga nag-utos sa kaniya, sapagkat ang isang ministro ay hindi mangangahas magpost ng anuman nang hindi alam o hindi  iniutos ng mga nakatataas sa kaniya. MGA PARATANG NI BOBBY AT ANG AMING MGA SAGOT: “Wala sa puso at isip ang pagpapasakop (sa Pamamahala), kundi ang nais ay sila ang tagapanguna sapagkat nakatuon lang sa sariling pakinabang. Nagagawa nila ito dahil wala na sa kanila ang Espiritu Santo.” SAGOT: Hindi ba pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala na lumuluhang idinulog ko at ipinagbigay-alam sa kaniya ang mga nangyayaring korupsiyon at anomalya sa Iglesia para kaniyang maaksiyunan sapagkat nasisira ay ang Iglesia at siya na rin ang sinisisi ng mga nakakaalam? Ang ilan sa mga inilapit ko sa kaniya ay ang mga nangyayaring katiwalian sa pagtatayo ng Philippine Arena; ang tungkol sa fugitive na Koreano na main contractor; mga pandaraya sa pag-uulat ng bilang ng dinuduktrinahan at mga ginagawang Lingap sa...

About H2O Fund

                    I M P O R T A N T    A N N O U N C E M E N T MY NAME IS BEING USED TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. I HAVE NOTHING TO DO WHATSOEVER WITH THE H20 FUND. NEITHER HAVE I INSTRUCTED NOR AUTHORIZED ANYONE TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. BEWARE OF PEOPLE WHO WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU THANK YOU PO, BROTHER JUN SAMSON                    M A H A L A G A N G     P A T A L A S T A S MAY MGA GUMAGAMIT PO SA PANGALAN KO PARA MAKALIKOM NG PONDO PARA SA H20. WALA PO AKONG KINALAMAN SA H20 FUND MULA PA NANG ITO AY PASIMULAN. WALA AKONG INUTUSAN NI PINAHINTULUTANG GAMITIN ANG AKING PANGALAN PARA LUMIKOM NG PERA PARA SA H20 FUND. MAGING MAINGAT PO KAYO SA MGA MAPAGSAMANTALA! SALAMAT PO, KA JUN...

SELF-CONTROL IS NEEDED

SELF-CONTROL IS NEEDED TO LIVE A GODLY LIFE AND BE SAVED Because of all the problems that beset the Church today and the fervent desire of many to have it restored to the path of righteousness, emotion has been running high, resulting to lost of self-control which in turn aggravates instead of alleviate the problems that continue to destroy the Church, and now, even the work entrusted by God to the defenders. Anger, hatred, and the desire to get even if not to take vengeance on their perceived enemies, are now what predominate the social media, everyone wanting to ventilate his feeling and emotion. There were many times when lack of self-control have resulted to regret after realizing that their victims were innocent of what they have accused them of. So … HOW DOES THE BIBLE INTRODUCE A PERSON WHO LOSES HIS TEMPER OR SELF-CONTROL? “A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control” (Prov. 29:11 NIV) The Bible calls a person who loses his temper or self-control and gives in to anger, fool. WHAT WILL BE THE RESULT OF MAN’S FOOLISHNESS OR OF HAVING A FOOL’S MOUTH? “A fool’s mouth is his destruction, And his lips are the snare of his soul.” (Prov. 18:7) The reason a fool or a person who doesn’t have self-control opens his mouth is because he wants to destroy others. What he does not realize is that, he destroys himself more and his lips become the “snare of his soul.” In other words, he is also destroying his soul. Isn’t this true? How many people have...

LET US NOT LOSE OUR FOCUS

When an important job or mission is entrusted to a person, the usual instruction given to him is to concentrate on his work and to never lose his focus. There is nothing more important than the share of the work given to us by God which is not to destroy the Church we love so much, but to protect it from destruction caused by corruptions and anomalies brought about by internal forces. Our intention is not to form a new religious organization or to establish a separate Church, but to become humble instruments of God in restoring the Church Of Christ into the path of righteousness so that when that day comes, we can all be together again in offering to God acceptable services and prepare for the second advent of our Lord Jesus Christ. God knows that we have tried our best to protect and preserve our membership in the Church, but when He allowed us to be pushed into this difficult situation, we accepted it as His will, thus, we should never lose our focus on the work He has entrusted us. For us not to be distracted, we ought to learn from the experience of God’s ancient people during the time of their long journey (40 years) on the way to the land promised to them by God after they’ve been freed from bondage.   WHAT SHOULD HAD BEEN THE FOCUS OF GOD’S ANCIENT PEOPLE WHICH WAS THE REASON GOD FREED THEM FROM BONDAGE IN EGYPT? “And theLord said: ‘I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their...

HINDI TAYO DAPAT MAWALA SA FOCUS

Kapag may mahalagang gawain o misyon na ipinagkatiwala sa isang tao, ang karaniwang tagubilin ay ibuhos niya ang kaniyang pansin sa ipinagagawa sa kaniya at hindi siya dapat mawala sa focus. Wala nang higit pang mahalaga sa gawain na itiniwala sa atin ng Diyos, na ito ay hindi ang pagsira sa mahal nating Iglesia, manapa, ito’y ating maipagsanggalang laban sa mga korupsiyon at mga anomalya na nanggagaling mismo sa loob nito. Hindi natin layunin na magtatag ng isang bagong pangkating pangrelihiyon ni magtatag ng isang hiwalay na Iglesia, manapa, tayo ay maging mga abang kasangkapan ng Diyos sa ikababalik ng Iglesia Ni Cristo sa daan ng katuwiran upang pagdating ng araw na yaon ay muli tayong magkasama-sama sa kaaya-ayang mga paglilingkod sa Diyos at makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos na ginawa natin ang ating buong makakaya upang maprotektahan natin ang ating pagka-Iglesia Ni Cristo, subalit nang itulot Niya na tayo ay malagay sa ganitong kalagayan ay tinanggap natin na ito ang kalooban Niya kaya hindi dapat mawala ang ating focus sa gawaing itiniwala Niya sa atin. Upang tayo ay hindi magambala, ay dapat tayong matuto sa naging karanasan ng unang bayan ng Diyos noong sila ay naglakbay ng apatnapung taon patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos pagkatapos na sila ay mapalaya sa pagka-alipin. SAAN BA DAPAT NAKA-FOCUS ANG UNANG BAYAN NG DIYOS NA SIYANG DAHILAN KAYA PINALAYA SILA NG DIYOS MULA SA PAGKA-ALIPIN SA EHIPTO? Huwag nating kalilimutan na ang mga anak ni Israel ay ginawang mga alipin noong maghari sa Ehipto ang isang hari na hindi na nakilala si Jose. Kaniya...

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER

LET US HOLD ON TO WHAT WE HAVE RECEIVED FROM GOD’S MESSENGER FOR US NOT TO BE LED ASTRAY   Today, social media is replete with postings from the OWEs and defenders alike, using verses of the Bible to get across their message and convince as many as they can. At the onset, it seems to be a welcome development because instead of using vulgar and offensive words, some are now using verses of the Bible. However, encouraging as it may seem, and regardless of how good their intention might be, we still need to be extra careful because the Bible tells us of several instances when the devil himself pretending to be an angel of light, used God’s words to deceive his target victims. He tried it on our Lord Jesus Christ, so why wouldn’t he try it on us? Satan has been using various instruments to deceive the elect—from the serpent during the time of Adam and Eve, the evil kings and leaders during the time of God’s ancient people, the false prophets that led the apostasy of the first century Church of Christ, to the self-proclaimed and aspiring teachers of the law in these last days. Because of this danger that Christians would face, our Lord Jesus Christ gave a warning and instruction as written in Mt. 10:16 where He said, “be wise as serpents (but) harmless as doves.” How then, can the true servants of God avoid being deceived?  NOTE: I decided to include the Bible verses in this article for the readers to see what is actually written in the Bible. WHO ALONE CAN...

Pin It on Pinterest