A N N O U N C E M E N T

THERE IS NO TRUTH TO THE RUMOUR THAT I HAVE “ALREADY RETURNED” TO THE CHURCH OF CHRIST. I FIRMLY BELIEVE THAT I NEVER LEFT THE CHURCH NOR WAS I VALIDLY AND LAWFULLY REMOVED FROM IT WHEN ITS LEADERS HAD UNJUSTLY EXPELLED ME FOR DEFENDING IT AND THE TRUTH BY POINTING OUT TO THEM AND LATER EXPOSING THEIR CORRUPTIONS AND ANOMALIES. “And have no fellowship with the works of darkness, but rather expose them”                   (Ephesians 5:11). I REITERATE MY STRONG CONVICTION, THAT ONCE THE CHURCH IS RESTORED TO ITS PRISTINE CONDITION, GENUINELY AND COMPLETELY ORDERLY AND HOLY, GOD HIMSELF WILL REINSTATE THE TRUE DEFENDERS OF THE TRUTH OR HIS TRUE SERVANTS TO WHERE THEY RIGHTLY BELONG. “That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without any blemish” (Ephesians 5:27). BROTHER ISAIAS T. SAMSON,...

HERESY OR HEARSAY?

This is our take on the article “Marc’s Heresy – Remnant Few Take Two” from the website incdefendersnomore. The said article started with the “remnant few” issue which allegedly confirms that the said doctrine originated from Ka Marc Manalo, but at the same time admitting,  that Ka Angel Manalo did not have its blessings, support or endorsement. Hang on a minute … the GPM/incsilentnomore group headed by Jon Dizon, Lowell Menorca, Louie Cayabyab and their supporters are the ones preaching that doctrine, shared to them by Jeriel Nemis whom they claim is the emissary of Ka Marc. This is now the reason the OWEs are accusing the two brothers, Ka Marc in particular of being behind the controversial doctrine. Is there any proof that Ka Marc himself proclaimed that the defenders are now the remnant few mentioned in Isaiah 1:8-9? Who is the source of this “information”? Did those who made the article consult or get the info from leaders or members of the GPM/incsilentnomore group? It would be unfair to leave everyone guessing and for the innocent defenders to be accused of promoting a doctrine not taught by Brother Felix and Brother Eraño Manalo. It is crystal clear that EVM’s men continue to demean, tarnish the names of his two younger siblings by dragging them once again, as they have done in the past, into this controversy. But it also can’t be denied that the people behind the (GPM/incsilentnomore) have to bear a great part of the blame for using the two brothers’ names especially Ka Marc’s in their latest claim that they are the “remnant few”. Why...

About H2O Fund

                    I M P O R T A N T    A N N O U N C E M E N T MY NAME IS BEING USED TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. I HAVE NOTHING TO DO WHATSOEVER WITH THE H20 FUND. NEITHER HAVE I INSTRUCTED NOR AUTHORIZED ANYONE TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND. BEWARE OF PEOPLE WHO WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU THANK YOU PO, BROTHER JUN SAMSON                    M A H A L A G A N G     P A T A L A S T A S MAY MGA GUMAGAMIT PO SA PANGALAN KO PARA MAKALIKOM NG PONDO PARA SA H20. WALA PO AKONG KINALAMAN SA H20 FUND MULA PA NANG ITO AY PASIMULAN. WALA AKONG INUTUSAN NI PINAHINTULUTANG GAMITIN ANG AKING PANGALAN PARA LUMIKOM NG PERA PARA SA H20 FUND. MAGING MAINGAT PO KAYO SA MGA MAPAGSAMANTALA! SALAMAT PO, KA JUN...

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat Pagpasakupan, Sundin, Pakipagkaisahan at Kilalanin ng Bawa’t Kaanib Ayon sa Pagtuturo ng Biblia Sa paniniwala ng mga OWE (One With EVM) na lehitimo ang pagiging tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo ni kapatid Eduardo V. Manalo bilang kahalili ng pumanaw na si kapatid na Eraño G. Manalo ay tahasan nilang ginagamit ang mga talata ng Biblia patungkol sa pamamahala upang ang mga kapatid  ay magpasakop, sumunod, makipagkaisa, at kumilala sa kaniya.  Ginagamit nila ang Hebreo 13:17, I Juan 1:3, at I Corinto 6:4 na nagsasaad na: “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila’y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila’y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.” (Hebreo 13:17 Magandang Balita); “Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo” (I Juan 1:3); at “Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesya?” (I Corinto 6:4 MB). Sapagkat mga talata ito ng Biblia na nagbibigay-linaw sa pananagutan ng mga kaanib patungkol sa pamamahala ng Iglesia, tama lang na igalang at sundin ng bawat kaanib o ng lahat ng kapatid ang sinasabi sa mga talatang ito, subalit  ang tanong, lehitimo ba ang pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia? Kung lehitimo, taglay ba naman niya ang uri o mga katangian ng tunay na pamamahalang...

KAILANGAN ANG PAGPIPIGIL SA SARILI

KAILANGAN ANG PAGPIPIGIL SA SARILI UPANG MABUHAY NANG MAY KABANALAN AT MALIGTAS Sa dami ng mga suliraning bumabagabag ngayon sa Iglesia at dahil sa maalab na hangarin ng marami na ito ay maibalik sa daan ng katuwiran, ay maraming sumisiklab  damdamin kaya nawawala ang pagpipigil sa sarili na lalo lang nagpapalubha sa mga suliranin sa Iglesia at maging sa gawaing itiniwala ng Diyos sa mga defenders, sa halip na ang mga ito ay malunasan o mabawasan. Galit, poot, at paghahangad na makapaghiganti sa itinuturing na mga kaaway ang pumupuno ngayon sa social media, bawat isa naghahangad na mailabas ang kanilang damdamin. Sa maraming pagkakataon, ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ay nagdulot ng pagsisisi pagkatapos na matuklasang inosente pala ang kanilang mga naging biktima. PAANO IPINAKIKILALA NG BIBLIA ANG TAONG WALANG PAGPIPIGIL SA SARILI? Ang tawag ng Biblia sa taong walang pagpipigil sa sarili ay mangmang (Kaw. 29:11). ANO ANG MASAMANG IBUBUNGA NG KAMANGMANGAN SA TAONG WALANG PAGPIPIGIL SA SARILI? Ang bibig ng mangmang ay naghahangad na manira at magpahamak ng iba. Ang hindi niya alam, ay mas ipinahahamak niya ang kaniyang sarili at ang kaniyang mga labi ay nagsisilbing silo o bitag sa kaniyang kaluluwa (Kaw. 18:7). Gaano na nga ba karami ang napahamak at namatay dahil sa kawalan ng pagpipigil sa sarili at sa pagsasalita? Ang kawalang ingat sa pagsasalita ay naghahayag ng tunay na katauhan ng tao. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi na, “ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom” (Mat. 12:36). Kaya, kung ayaw nating mapahamak lalo na ang ating kaluluwa, ay mamalagi tayong...

SELF-CONTROL IS NEEDED

SELF-CONTROL IS NEEDED TO LIVE A GODLY LIFE AND BE SAVED Because of all the problems that beset the Church today and the fervent desire of many to have it restored to the path of righteousness, emotion has been running high, resulting to lost of self-control which in turn aggravates instead of alleviate the problems that continue to destroy the Church, and now, even the work entrusted by God to the defenders. Anger, hatred, and the desire to get even if not to take vengeance on their perceived enemies, are now what predominate the social media, everyone wanting to ventilate his feeling and emotion. There were many times when lack of self-control have resulted to regret after realizing that their victims were innocent of what they have accused them of. So … HOW DOES THE BIBLE INTRODUCE A PERSON WHO LOSES HIS TEMPER OR SELF-CONTROL? “A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control” (Prov. 29:11 NIV) The Bible calls a person who loses his temper or self-control and gives in to anger, fool. WHAT WILL BE THE RESULT OF MAN’S FOOLISHNESS OR OF HAVING A FOOL’S MOUTH? “A fool’s mouth is his destruction, And his lips are the snare of his soul.” (Prov. 18:7) The reason a fool or a person who doesn’t have self-control opens his mouth is because he wants to destroy others. What he does not realize is that, he destroys himself more and his lips become the “snare of his soul.” In other words, he is also destroying his soul. Isn’t this true? How many people have...

Pin It on Pinterest