SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ By: Isaias T. Samson, Jr. NOTE: Nagpapasalamat ako sa mga nagpadala sa akin ng ipinost ni Bobby Fernandez.   Minarapat ko na sa pagkakataong ito ay sagutin ang ipinost ni Bobby Fernandez sa kaniyang FB account upang huwag madaya ng kaniyang mga kasinungalingan at maling paratang ang mga nakababasa ng kaniyang ipinost. Nais ko lang ipagpauna, na ang sinasagot ko ay hindi ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa “Remnant Few” o “Replacement Group”, kundi iyon lamang mga maling paratang niya sa akin at sa mga kasama ko sa EGM. Ang mga sagot na ito ay hindi lamang para kay Bobby, kundi, para din sa mga taong nasa likod niya o sa mga nag-utos sa kaniya, sapagkat ang isang ministro ay hindi mangangahas magpost ng anuman nang hindi alam o hindi  iniutos ng mga nakatataas sa kaniya. MGA PARATANG NI BOBBY AT ANG AMING MGA SAGOT: “Wala sa puso at isip ang pagpapasakop (sa Pamamahala), kundi ang nais ay sila ang tagapanguna sapagkat nakatuon lang sa sariling pakinabang. Nagagawa nila ito dahil wala na sa kanila ang Espiritu Santo.” SAGOT: Hindi ba pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala na lumuluhang idinulog ko at ipinagbigay-alam sa kaniya ang mga nangyayaring korupsiyon at anomalya sa Iglesia para kaniyang maaksiyunan sapagkat nasisira ay ang Iglesia at siya na rin ang sinisisi ng mga nakakaalam? Ang ilan sa mga inilapit ko sa kaniya ay ang mga nangyayaring katiwalian sa pagtatayo ng Philippine Arena; ang tungkol sa fugitive na Koreano na main contractor; mga pandaraya sa pag-uulat ng bilang ng dinuduktrinahan at mga ginagawang Lingap sa...

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat

Ang Uri ng Pamamahala sa Iglesia na Dapat Pagpasakupan, Sundin, Pakipagkaisahan at Kilalanin ng Bawa’t Kaanib Ayon sa Pagtuturo ng Biblia Sa paniniwala ng mga OWE (One With EVM) na lehitimo ang pagiging tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo ni kapatid Eduardo V. Manalo bilang kahalili ng pumanaw na si kapatid na Eraño G. Manalo ay tahasan nilang ginagamit ang mga talata ng Biblia patungkol sa pamamahala upang ang mga kapatid  ay magpasakop, sumunod, makipagkaisa, at kumilala sa kaniya.  Ginagamit nila ang Hebreo 13:17, I Juan 1:3, at I Corinto 6:4 na nagsasaad na: “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila’y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila’y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila’y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.” (Hebreo 13:17 Magandang Balita); “Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo” (I Juan 1:3); at “Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesya?” (I Corinto 6:4 MB). Sapagkat mga talata ito ng Biblia na nagbibigay-linaw sa pananagutan ng mga kaanib patungkol sa pamamahala ng Iglesia, tama lang na igalang at sundin ng bawat kaanib o ng lahat ng kapatid ang sinasabi sa mga talatang ito, subalit  ang tanong, lehitimo ba ang pamamahala ni kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia? Kung lehitimo, taglay ba naman niya ang uri o mga katangian ng tunay na pamamahalang...

LET US NOT LOSE OUR FOCUS

When an important job or mission is entrusted to a person, the usual instruction given to him is to concentrate on his work and to never lose his focus. There is nothing more important than the share of the work given to us by God which is not to destroy the Church we love so much, but to protect it from destruction caused by corruptions and anomalies brought about by internal forces. Our intention is not to form a new religious organization or to establish a separate Church, but to become humble instruments of God in restoring the Church Of Christ into the path of righteousness so that when that day comes, we can all be together again in offering to God acceptable services and prepare for the second advent of our Lord Jesus Christ. God knows that we have tried our best to protect and preserve our membership in the Church, but when He allowed us to be pushed into this difficult situation, we accepted it as His will, thus, we should never lose our focus on the work He has entrusted us. For us not to be distracted, we ought to learn from the experience of God’s ancient people during the time of their long journey (40 years) on the way to the land promised to them by God after they’ve been freed from bondage.   WHAT SHOULD HAD BEEN THE FOCUS OF GOD’S ANCIENT PEOPLE WHICH WAS THE REASON GOD FREED THEM FROM BONDAGE IN EGYPT? “And theLord said: ‘I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their...

HINDI TAYO DAPAT MAWALA SA FOCUS

Kapag may mahalagang gawain o misyon na ipinagkatiwala sa isang tao, ang karaniwang tagubilin ay ibuhos niya ang kaniyang pansin sa ipinagagawa sa kaniya at hindi siya dapat mawala sa focus. Wala nang higit pang mahalaga sa gawain na itiniwala sa atin ng Diyos, na ito ay hindi ang pagsira sa mahal nating Iglesia, manapa, ito’y ating maipagsanggalang laban sa mga korupsiyon at mga anomalya na nanggagaling mismo sa loob nito. Hindi natin layunin na magtatag ng isang bagong pangkating pangrelihiyon ni magtatag ng isang hiwalay na Iglesia, manapa, tayo ay maging mga abang kasangkapan ng Diyos sa ikababalik ng Iglesia Ni Cristo sa daan ng katuwiran upang pagdating ng araw na yaon ay muli tayong magkasama-sama sa kaaya-ayang mga paglilingkod sa Diyos at makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos na ginawa natin ang ating buong makakaya upang maprotektahan natin ang ating pagka-Iglesia Ni Cristo, subalit nang itulot Niya na tayo ay malagay sa ganitong kalagayan ay tinanggap natin na ito ang kalooban Niya kaya hindi dapat mawala ang ating focus sa gawaing itiniwala Niya sa atin. Upang tayo ay hindi magambala, ay dapat tayong matuto sa naging karanasan ng unang bayan ng Diyos noong sila ay naglakbay ng apatnapung taon patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos pagkatapos na sila ay mapalaya sa pagka-alipin. SAAN BA DAPAT NAKA-FOCUS ANG UNANG BAYAN NG DIYOS NA SIYANG DAHILAN KAYA PINALAYA SILA NG DIYOS MULA SA PAGKA-ALIPIN SA EHIPTO? Huwag nating kalilimutan na ang mga anak ni Israel ay ginawang mga alipin noong maghari sa Ehipto ang isang hari na hindi na nakilala si Jose. Kaniya...

Ang Kaluwalhatiang Marapat Maabot

Ang Kaluwahaltiang Marapat Maabot ng Iglesia Upang Maangkop Sa Pagharap Kay Cristo sa Muling Pagparito Niya   Inaasahan ng mga tunay na sugo ng Diyos na ang Iglesia ni Cristo ay maiharap nila kay Cristo na maluwalhati sa muling pagparito Niya. Ang kaluwalhatiang tinutukoy ay ang kaluwahatiang dulot ng matuwid o banal na pamumuhay ng mga kaanib at hindi ang pisikal o materiyal na kaluwalhatiang natamo, narating o naabot ng Iglesia sa mundong ito.  Kaya ang pangunahing pinagsisikapan ng mga tunay na lider ay ang maiharap nila kay Cristo ang Iglesia na walang dungis o kulubot o anomang kapintasan (Efeso 5:25-27). Ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis na nakatalagang ikasal o ipakisama kay Cristo sa Kaniyang muling pagparito (II Corinto 11:2). Katulad ng karaniwang pagkakasal ang lalaki at babaeng ikakasal ay kapuwa naghahanda.  Si Cristo ay banal sapagkat Siya’y pinabanal ng Ama (Juan 10:36) kaya marapat lamang na ang Iglesia ay maiharap sa Kaniya na banal o malinis din. Si Cristo rin ang nagpabanal o luminis sa Iglesia sa pamamagitan ng Kaniyang dugo (Hebreo 9:14). Ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo (Gawa 20:28 Lamsa). Ang kasalan o pagsasama  ni Cristo at ng Iglesia ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay nakatakdang maganap  sa kaharian ng Diyos sa langit sa muling pagparito ni Cristo. Subalit bago maganap ang pagkakasal o pagsasamang iyon  ay may bahaging gagampanan ang babae o ang Iglesia sa pangunguna ng lider o bantay na inilagay ng Diyos upang maiharap kay Cristo  na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anomang kapintasan. Ito ang pagsusuot  ng damit na angkop sa kasal ng Cordero,...

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

Beloved Brethren, Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God. I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our...

Pin It on Pinterest