Ang Kaluwalhatiang Marapat Maabot

Ang Kaluwahaltiang Marapat Maabot ng Iglesia Upang Maangkop Sa Pagharap Kay Cristo sa Muling Pagparito Niya   Inaasahan ng mga tunay na sugo ng Diyos na ang Iglesia ni Cristo ay maiharap nila kay Cristo na maluwalhati sa muling pagparito Niya. Ang kaluwalhatiang tinutukoy ay ang kaluwahatiang dulot ng matuwid o banal na pamumuhay ng mga kaanib at hindi ang pisikal o materiyal na kaluwalhatiang natamo, narating o naabot ng Iglesia sa mundong ito.  Kaya ang pangunahing pinagsisikapan ng mga tunay na lider ay ang maiharap nila kay Cristo ang Iglesia na walang dungis o kulubot o anomang kapintasan (Efeso 5:25-27). Ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis na nakatalagang ikasal o ipakisama kay Cristo sa Kaniyang muling pagparito (II Corinto 11:2). Katulad ng karaniwang pagkakasal ang lalaki at babaeng ikakasal ay kapuwa naghahanda.  Si Cristo ay banal sapagkat Siya’y pinabanal ng Ama (Juan 10:36) kaya marapat lamang na ang Iglesia ay maiharap sa Kaniya na banal o malinis din. Si Cristo rin ang nagpabanal o luminis sa Iglesia sa pamamagitan ng Kaniyang dugo (Hebreo 9:14). Ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo (Gawa 20:28 Lamsa). Ang kasalan o pagsasama  ni Cristo at ng Iglesia ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay nakatakdang maganap  sa kaharian ng Diyos sa langit sa muling pagparito ni Cristo. Subalit bago maganap ang pagkakasal o pagsasamang iyon  ay may bahaging gagampanan ang babae o ang Iglesia sa pangunguna ng lider o bantay na inilagay ng Diyos upang maiharap kay Cristo  na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anomang kapintasan. Ito ang pagsusuot  ng damit na angkop sa kasal ng Cordero,...

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

Beloved Brethren, Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God. I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our...

HUWAG TAYONG PUMAYAG NA MALIGAW

” AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA. ”  Alam ng nakararami na iniiwasan ko ang paggamit ng social media lalo na kung ito ay tungkol sa pagsisiraan at pagbibintang sa akin. Gayunpaman, may mga tunay na defenders na nagmamalasakit sa akin na nagpapadala ng mga FB screen shot ng mga postings ng paninira sa akin. Sa pagkakatanda ko ay minsan lang akong napilitan na sumagot, at ito ay noong ako ay pinagbintangan na “mole” daw ng Central upang sirain at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga defenders. Bagamat may ilan na di tumigil agad ng paninira sa akin ay minarapat ko nang huwag nang sumagot pa sapagkat sapat na sa akin na naihayag ko ang katotohanan at ang pawang katotohanan lamang. Sa awa ng Diyos, marami ang naliwanagan at ang paninira ay unti-unting napawi subalit ngayon ay muling bumangon ang paninira sa akin sapagkat ako naman ngayon ang pinagbibintangan na sumisira sa H20. Marahil, kaya nila ako pinagbibintangan ay sapagkat nagkataon na bago uminit ang isyung ito ay pinagsabihan ko ang mga nangangasiwa sa H20 na huwag itong ikampanya sa panahon ng mga pagpapanata sapagkat ang pakiramdam ng maraming dumadalo ay parang...

LET US NOT BE DECEIVED

” I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH.         WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS. ” Most of those who know me are aware of the fact that I avoid indulging in social media especially when it involves bashing each other and accusations against me. Nevertheless, there are defenders who truly care and send me screen shots of FB postings that intend to malign me. As far as I remember, there was only one instance that I was forced to answer allegations primarily the accusation that I am a “mole” planted by the Central administration to sow division among the defenders. Although there were bashers who did not stop immediately, I decided to ignore them for I considered it sufficient  that I was already able to expose the truth and nothing but the truth. With God’s help, many were enlightened by my answer and the false accusations slowly died down until the H20 issue became a hot issue, with the same group of the so-called defenders accusing me of wanting to destroy the H20 fund. Perhaps, it is because before this issue came...

THE DEFAMATION CASE FILED AGAINST BROTHER ISAIAS T. SAMSON, JR

It is a known fact that filing cases of libel has become the very  tool of the Church leadership to silence the defender-ministers and intimidate the rest from continuously exposing the very reason the Church is now in a state of disarray. They have tried everything to arrest what is considered the most serious problem that has ever beset the Church, from intimidation, interrogation, harassment, and the worst, expulsion. As if all these oppressive actions are not sufficient, they have also used and continue to use the pulpit and the sanctity of the place of worship and the worship service itself to denounce the defender-ministers calling them names like “fallen angels,” “enemies of the Church,” etc., intended to discredit or demonize them. But all these desperate moves have failed miserably to dampen the spirit of the defenders, thus, these church leaders have resorted to filing libel cases against their intended victims at various places in the Philippines. Having convinced themselves or more appropriately, fully disillusioned  that their action is effective, they have started exporting such action to the United States of America and one of their main targets has been your humble servant. They saw an opportunity and found a flimsy excuse to file a Defamation case against me when I tried to obtain a Restraining Order against Regalado delos Reyes to stop him from harassing and inconveniencing us and those whom they suspect are helping us by ordering some zealots members to stalk me and my family. Although the neighborhood where we are has only one Filipino family residing and that’s us, there were several occasions that we...

ANG KATAPATANG INAASAHAN NG DIYOS SA KANIYANG MGA MINISTRO

Narito po ang isa sa mga lektura na itinuro ng kapatid na Eraño G. Manalo.  Minarapat ko pong ibahagi sa inyo upang lalo nating maunawaan ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sundin.   Marami tayong dapat husayin sa Iglesia.  Kaya tuwing klase ay tumatanggap tayo ng mga tagubilin at ng mga tuntunin tungkol sa pagpapalaganap, sa pagdalaw sa mahihinang kapatid, sa mga dapat bautismuhan, sa mga sinusubok, pati sa kalinisan at kaayusan ng mga bahay sambahan, gayundin sa pagsaway sa mga gumagawa ng kasalanan o tungkol sa pagbabagong-buhay.  Ang lahat ng iyan ay dapat na salitain ng isang ministro nang buong giting at buong tapang.  Paano natin magagawa iyan? Gaano bang pagtatapat sa Diyos ang inaasahan Niya sa mga tunay Niyang ministro? I Samuel 2:35  “At ako’y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pagiisip: at ipagtatayo ko siya ng isang panatag na sangbahayan; at siya’y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailan man.” Sinong ministro ang tapat sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at karapat-dapat na mapaglagakan ng mga tagubilin?  Ang tapat na saserdote o lingkod na gagawa nang ayon sa nasa puso at pag-iisip ng Diyos.  Ito ang kaibayo ng mga nagsasariling kalooban at ng mga ministrong may sariling pamamalakad sa Iglesia.  Iyan ang binabaka natin ngayon.  Nang tayo’y magministro, pumasok tayo sa isang kasunduan sa Diyos.  Hindi tayo absoluto at lalo namang hindi tayo ang may-ari sa Iglesia; hindi rin tayo ang nagpapalakad sa Iglesia.  Tayo ay mga kasangkapan lamang; ang pamamalakad ay nanggagaling sa Diyos. Ngunit sinong ministro ang...

Pin It on Pinterest