Alalahanin

English Version

ALALAHANIN NINYO ANG MGA NANGASIWA SA INYO                                                      

“Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos” (Heb. 13:7 MB).

Sa pagbasa sa talatang ito, ang kaagad na pumapasok sa ating isipan na mga nangasiwa sa atin ay ang yumaong sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang Kapatid na Felix Y. Manalo na namahala sa Iglesia Ni Cristo sa loob ng may kalahating siglo, gayundin ang Kapatid na Eraño G. Manalo na namahala sa Iglesia sa loob ng 46 na taon bago siya pinagpahinga ng Diyos. Sila ang buong sigasig at katapatan na nagpahayag sa atin ng mga salita ng Diyos o sila ang Kaniyang kinasangkapan upang ating matutuhan ang mga dalisay na aral na ngayon ay siya nating sinasampalatayanan. Wala tayo ni katiting man na alinlangan sa kanilang kahalalan bilang mga lider na inilagay ng Diyos upang tayo ay pangunahan at gabayan sa tunay na paglilingkod sa Kaniya, sapagkat ito ay batbat ng mga patotoo ng Diyos o ng mga hula patungkol sa Kaniyang sugo at pasugo. Dahil sa patnubay ng Diyos sa malinis at maayos nilang pamamahala sa Kaniyang bayan, ang Iglesia na dating hamak sa paningin ng tao, ay nakarating sa kalagayang maluwalhati, hinahangaan at iginagalang sa buong mundo. Naging malakas ang ating loob at taas noong nasasabi ng bawat kaanib sa kanino man ang mga katagang, “Ako’y Iglesia Ni Cristo.”

Kaya nga hindi natin malilimot at hindi natin dapat limutin sila na mga namahala sa atin. Naaalala natin ang araw ng kanilang kapanganakan at maging ang kaarawan ng kanilang kamatayan, gayunpaman, ang higit sa lahat na dapat nating alalahanin ay “kung paano sila namuhay at namatay.” Alalahanin natin ang kanilang mga pagsisikap upang buong higpit na tuparin ng buong Iglesia at ipatupad lalo na ng mga ministro, mga manggagawa, at mga maytungkulin, ang lahat ng mga tuntunin sa Iglesia maging ito man ay ukol sa Ministeryo, Pananalapi, Kalihiman, at iba pa. Paano natin malilimot ang katotohanan na sa halip na ang maramdaman natin ay para baga tayong sinasakal dahil sa “sobrang higpit” ng Pamamahala, ay kagalakan at kapayapaan pa rin ng damdamin ang nananaig sa atin sapagkat natiyak natin na ang lahat ay ginagawa ng Pamamahala para mapanatili ang kabanalan, kalinisan, at huwag mawala ang ating karapatan sa kaligtasan. Tiniyak din nila na ang bawat hakbang na kanilang isinasagawa ay magsisilbing magandang halimbawa sa Iglesia, na bagamat wala namang namumutawing salita sa kanilang mga labi, ay patuloy silang nakapagtuturo sa atin ng tamang pagdadala ng buhay.

Sila ay magandang halimbawa ng pagiging tunay at mabuting bantay ng kawan tulad ng inilalarawan sa Ezekiel 33:7-9 MB: “Ikaw, Tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel; anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya’y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong-buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gayunma’y hindi rin nagbagong-buhay, mamamatay siyang makasalanan ngunit wala kang dapat panagutan.” Ito ang dahilan kaya binigyang-diin ng mga namahala sa atin ang ukol sa lubos na pagbabagong buhay. Ito rin ang dahilan kaya kailanman ay hindi nila kinunsinti ang sinuman lalo na ang mga ministrong gumagawa ng kasamaan lalo na ng mga gawang nakapipinsala sa Iglesia. Nagsisimula pa lamang na bumangon ang katiwalian o masamang gawain ay agad na nila itong sinusugpo. Maituturing na “bantay-sarado” nila ang Iglesia upang hindi masaling at mapinsala ng masama. Hindi nila hinayaang maghari ang kasamaan sapagkat “Kapag lumala ang kasalanan, ito’y nagbubunga ng kamatayan”—kamatayan sa taong masama at pagkasira naman ng bayan ng Diyos (Sant. 1:15 MB).

“Tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos.”

Alalahanin at tularan natin ang matibay na pananalig ng Sugo ng Diyos sa mga pangako at magagawa ng Diyos kaya siya ay hindi natinag sa kaniyang paninindigan na ituro ang mga salita ng Diyos sa kabila ng maraming hadlang na kaniyang nasagupa. Kabi-kabila ang mga naging pag-uusig, at nagtulong-tulong ang mga kaibayo sa pananampalataya upang agad nilang masugpo ang nagsisimula pa lamang na gawain. Bumangon din ang mga hindi tunay na ministro na lumaban sa aral na nagsapanganib sa pananampalataya ng iba, gayunman, ay buong giting at paninindigang ipinagsanggalang niya ang Iglesia. Ang ganoon ring pananalig at paninindigan ang nakita natin kay Kapatid na Eraño G. Manalo. Ang makabagong hamon ng panahon ay buong tapang at talino niyang hinarap tulad ng paano susulong ang Iglesia sa ibayong dagat nang hindi naisasakripisyo ang mga aral at tuntunin ng Iglesia sa harap ng malakas na impluwensiya ng ibang kultura? Tulad din sa panahon ng Sugo, marami ang mga pag-uusig, bumangon din ang mga ministro at mga kapatid na lumaban sa aral, tulad nina Lucio Silvestre, Melanio Gabriel, na nagsikap na magtatag ng kanilang sariling pangkatin ng pananampalataya, at bago siya namatay ay kaniyang binaka ang isang lihim na kilusan na binubuo ng tinatawag ng “bagong henerasyon” (NewGens) na ang layunin ay baguhin ang maayos na pamamalakad sa Iglesia.

Higit sa lahat, paano natin hindi aalalahanin ang matinding pagmamahal na iniukol nila sa Iglesia? Paano natin malilimutan ang mga taong sa atin ay labis na nagmalasakit bagamat hindi nila personal na kilala ang marami sa atin? Paano natin malilimot ang kanilang mga pangangasiwa ng pagsamba na sa tuwi-tuwina ay punong-puno ng mga biyaya, mula sa pasimula hanggang sa ito ay matapos kaya umuuwi tayong busog ang kaluluwa, puno ng pag-asa, handang harapin ang anumang hamon ng buhay? Paano natin malilimot na mga ministro at mga manggagawa ang kanilang mga pagpapayo upang tayo ay palakasin, o ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagbago kapag tayo’y napagtatagumpayan ng kahinaan, na kahit na may pagkakataong tayo ay kanilang kinagagalitan ay hindi ang pagkamuhi o galit ang ating nakikita sa kanila kundi ang kanila pa ring matinding hangarin na tayo ay maituwid?

PAANO NATIN MALILIMOT ANG MGA TAONG NAGPAGAL, NAGSAKRIPISYO, GINUGOL ANG BUHAY PARA SA IGLESIA?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!