About H2O Fund

  
                 I M P O R T A N T    A N N O U N C E M E N T
MY NAME IS BEING USED TO SOLICIT MONEY FOR THE H20 FUND.
I HAVE NOTHING TO DO WHATSOEVER WITH THE H20 FUND.
NEITHER HAVE I INSTRUCTED NOR AUTHORIZED ANYONE TO SOLICIT MONEY
FOR THE H20 FUND.
BEWARE OF PEOPLE WHO WILL TAKE ADVANTAGE OF YOU
THANK YOU PO,
BROTHER JUN SAMSON
                   M A H A L A G A N G     P A T A L A S T A S
MAY MGA GUMAGAMIT PO SA PANGALAN KO PARA MAKALIKOM NG PONDO PARA SA H20.
WALA PO AKONG KINALAMAN SA H20 FUND MULA PA NANG ITO AY PASIMULAN.
WALA AKONG INUTUSAN NI PINAHINTULUTANG GAMITIN ANG AKING PANGALAN
PARA LUMIKOM NG PERA PARA SA H20 FUND.
MAGING MAINGAT PO KAYO SA MGA MAPAGSAMANTALA!
SALAMAT PO,
KA JUN SAMSON

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Please Share This

Share this post with your friends!